I civilutskottets betänkande om hyresrätt med mera behandlas cirka 70 yrkanden i motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden i höstas. Betänkandet tar även upp utredningarna om fri hyressättning vid nyproduktion och om läge och kvalitet i hyressättningen.

När det gäller utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion skriver civilutskottet:

Regeringen beslutade den 23 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det huvudsakliga uppdraget att lämna förslag på en modell med fri hyressättning för nyproducerade lägenheter. I uppdraget ingick bl.a. att lämna förslag på hur hyran skulle bestämmas, justeras och omprövas enligt den nya modellen med fri hyressättning. Utredningen, som tog namnet Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion, överlämnade i maj 2021 betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion (SOU 2021:50) till regeringen.

Regeringskansliet remitterade betänkandet i juni 2021. Den 15 juli 2021 återkallades remissen (Ju2021/02274). Enligt uppgift från Regeringskansliet har avsnittet om en framtida heltäckande officiell hyresstatistik överlämnats till Finansdepartementet för fortsatt beredning. Denna del bereds ännu. Betänkandet i övriga delar har lagts till handlingarna.

När det gäller Hyreskommissionens utredning om läge och kvalitet i hyressättningen skriver civilutskottet:

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att tillsätta en kommitté i form av en kommission för att kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen samt att föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orter där) lägesfaktorn och lägenheternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Uppdraget avsåg hyressättningen för det befintliga beståndet av hyresbostäder inom det s.k. bruksvärdessystemet. Hyreskommissionen överlämnade i juni 2021 betänkandet Läge och kvalitet i hyressättningen till regeringen (SOU 2021:58). Enligt uppgift från Regeringskansliet har betänkandet lagts till handlingarna.

Civilutskottets betänkande behandlades i riksdagens kammare den 19 april. Kammaren beslutade då att bifalla utskottets förslag. Det innebar att samtliga motionsyrkanden avslogs, främst med hänvisning till pågående arbete och tidigare ställningstaganden.