Den statliga inkomstskatten uppgår för inkomståren 2019 och 2020 till 21,4 procent. Från och med 2021 är den 20,6 procent.

Som utgångspunkt skattar företag för sina intäkter minus avdragsgilla kostnader. Det finns också möjlighet att påverka den skattepliktiga inkomsten med koncernbidrag och vissa bokslutsdispositioner. Reglerna för vad som är skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter finns huvudsakligen i Inkomstsskattelagen. På Skatteverkets hemsida finns såväl själva lagen som ytterligare anvisningar.

För att få fram det skattepliktiga resultatet måste ett antal justeringar göras av det redovisade resultatet. Några av dessa justeringar har stor påverkan och berör i första hand fastighetsförvaltande företag.

Värdeminskning och underhåll

Företag som redovisar enligt K3-regelverket måste tillämpa komponentavskrivning av sina byggnader. Det innebär vanligtvis att de redovisade avskrivningarna blir större än de skattemässigt tillåtna. 2019 får hyreshus och småhus som huvudregel skrivas av med 2 procent per år skattemässigt. Ny-, till- och ombyggda hus som färdigställs från och med 1 januari 2017 får därutöver skrivas av med ytterligare 2 procent per år under de första sex åren. Ytterligare information om värdeminskningsavdrag finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Till skillnad från reglerna för värdeminskning så medger reglerna att vissa underhållssutgifter som aktiveras i redovisningen får dras av skattemässigt, det så kallade utvidgade reparationsbegreppet (URB). Mer om detta finns att läsa här.

Räntor

Från och med inkomståret 2019 begränsas rätten att dra av räntekostnader. Begränsningen sker enligt den så kallade EBITDA-regeln som innebär att avdragsmöjligheterna baseras på ett företags skattemässiga rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar.

Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent av EBITDA. Lagändringarna omfattar därutöver en förenklingsregel som innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp till 5 miljoner kronor. Ett sådant avdrag får göras i stället för ett avdrag med 30 procent av avdragsunderlaget enligt EBITDA-regeln. I och med att dessa regler träder i kraft införs även ett primäravdrag för värdeminskning på sammanlagt 12 procent under de första sex åren från det att hyreshuset byggts klart – se ovan under Värdeminskning och underhåll.

I och med införandet av den så kallade EBITDA-regeln ändrades även de regler som begränsar möjligheterna till avdrag för räntor inom en intressegemenskap – för kommunägda företag gäller detta till exempel räntor som betalas till kommunen. Tidigare gällde att en förutsättning för avdragsrätt var att lånet till huvudsaklig del var affärsmässigt motiverat.

Från och med 2019 gäller att ränteutgifter på interna skulder inte får dras av om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.