Statslåneräntan vid värdeöverföring enligt Allbolagen

Det finns en huvudregel och två alternativa regler för värdeöverföring från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Huvudregeln regleras i tredje paragrafen i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879). De alternativa reglerna regleras i fjärde och femte paragraferna i samma lag.

Värdeöverföring enligt huvudregeln beräknas som en ränta på det kapital som kommunen vid det senaste räkenskapsårets utgång kontant har skjutit till i bolaget som betalning för aktier (ej fondemissioner). Räntan uppgår max till den genomsnittliga statslåneräntan under det senaste kalenderåret, med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföring enligt huvudregeln får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för det senaste räkenskapsåret.

Exempel: Den genomsnittliga statslåneräntan för år 1 är fastställd till 1,46 procent. Det innebär att den högsta ränta som kan tillämpas vid värdeöverföring under år 2 enligt 3 § är 2,46 procent (1,0+1,46), förutsatt att överföringen inte överstiger ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för räkenskapsåret år 1.

Genomsnittlig statslåneränta

Information om genomsnittlig statslåneränta hittar du på Skatteverkets rättsliga vägledning.

Statslåneräntan vid skattemässiga beräkningar

Statslåneräntan används vid skattemässiga beräkningar som schablonintäkt på periodiseringsfonder, bilförmånsvärden, beskattning av olika försäkringsalternativ med mera.

Vid beräkning av schablonintäkt på periodiseringsfonder är det statslåneräntan vid utgången av november under det senaste kalenderåret som ska användas. Statslåneräntan kan som lägst vara plus 0,5 procent vid beräkning av schablonintäkten.

Statslåneräntan den sista november

Information om statslåneräntan den sista november hittar du på Skatteverkets rättsliga vägledning.