Det finns en huvudregel och två alternativa regler för värdeöverföring från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Huvudregeln regleras i tredje paragrafen i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879). De alternativa reglerna regleras i fjärde och femte paragraferna i samma lag.

Värdeöverföring enligt huvudregeln beräknas som en ränta på det kapital som kommunen vid det senaste räkenskapsårets utgång kontant har skjutit till i bolaget som betalning för aktier (ej fondemissioner). Räntan uppgår max till den genomsnittliga statslåneräntan under det senaste kalenderåret, med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföring enligt huvudregeln får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för det senaste räkenskapsåret.

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2022 är fastställd till 1,46 procent. Det innebär att den högsta ränta som kan tillämpas vid värdeöverföring under 2023 enligt 3 § är 2,46 procent (1,0+1,46), förutsatt att överföringen inte överstiger ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för räkenskapsåret 2022.

Genomsnittliga statslåneräntan, per kalenderår:

2022: 1,46 procent
2021: 0,16 procent
2020: – 0,07 procent
2019: 0,03 procent
2018: 0,48 procent

Statslåneräntan vid skattemässiga beräkningar

Statslåneräntan används även vid skattemässiga beräkningar som schablonintäkt på periodiseringsfonder, bilförmånsvärden, beskattning av olika försäkringsalternativ med mera.

Vid beräkning av schablonintäkt på periodiseringsfonder är det statslåneräntan vid utgången av november under det senaste kalenderåret som ska användas. Den 30 november 2022 uppgick statslåneräntan till 1,94 procent. Dock ska statslåneräntan som lägst anses vara plus 0,5 procent vid beräkning av schablonintäkten. Den begränsningen gäller från och med beskattningsår som påbörjas den 1 januari 2017 eller senare.

Statslåneräntan används också för att beräkna bilförmånsvärden och för att beräkna skattesatsen för pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och investeringssparkonton samt för att räkna fram skatten på vissa anställningsförmåner.

Statslåneräntan den sista november, per kalenderår:

2022: 1,94 procent
2021: 0,23 procent
2020: – 0,10 procent
2019: – 0,09 procent
2018:   0,51 procent