Regeringens ekonomiska vårproposition präglas av kampen mot det nya coronaviruset. Såväl världsekonomin som den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet.

Återhämtningen förväntas pågå under flera år. Sveriges historiskt låga skuldkvot ger ett bättre utgångsläge än många andra länder – men osäkerheten i prognoserna är stor, betonade finansminister Magdalena Andersson vid onsdagens pressträff.

Under den senaste månaden har flera extra ändringsbudgetar presenterats med förslag som syftar till att minska smittspridningen, mildra konsekvenserna för svenska jobb och företag samt skapa trygghet och möjlighet till omställning för den som blir arbetslös, framhöll hon.

Rabatt för hyreskostnader

Förslaget om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher ingår i en sådan ändringsbudget.

– Det är bra att det kommer ett stöd till hyresrabatter för lokalhyresgäster i utsatta branscher, men det behövs också ett stöd till bostadshyresgäster som förlorar jobbet och därmed får svårt att betala hyran. Det kan vara ett tillfälligt bostadsbidrag som kan sökas av alla och någon form av statlig hyresgaranti, säger Anders Nordstrand.

I vårändringsbudgeten föreslås att det statliga stödet till kommunsektorn som syftar till att stärka välfärden ökas med 20 miljarder kronor, varav 70 procent går till kommunerna och 30 procent till regionerna. Stödet fördelas proportionellt utifrån befolkningsmängd, vilket betyder lika mycket i kronor per invånare.

300 miljoner till äldrebostäder

En nyhet i vårändringsbudgeten är att Statens bostadsomvandling (SBO) föreslås få ett förändrat uppdrag och nya medel. Uppdraget ändras till att förvärva offentligt ägda och privatägda fastigheter, med främsta syfte att säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader. SBO får ett kapitaltillskott på 300 miljoner kronor för detta ändamål.

– Tillskottet är en viktig satsning för att låta hela Sverige leva och säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader, säger Anders Nordstrand.

Saknar långsiktigt perspektiv

I övrigt är vårpropositionen ekande tom på bostadssatsningar, menar han.

– Jag saknar ett långsiktigt perspektiv. När den akuta krisen är över blir bostadsbyggandet en viktig motor för att få igång ekonomin igen. Här har Sveriges allmännyttiga bostadsföretag en viktig roll att spela, säger Anders Nordstrand.

– För att underlätta för de bolag som planerar att bygga nya bostäder de kommande åren skulle investeringsstödet till hyresbostäder behöva ses över och den utökade skatt som de nya reglerna om ränteavdragsbegränsning medför bör skjutas på framtiden. Vi förväntar oss att sådana inslag finns med när budgetpropositionen presenteras i september.