Regeringens snabba åtgärder ger avvikelser men är motiverade

Coronapandemin ger ett kraftigt fall i ekonomin och stora ökningar av offentliga utgifter i hela världen. Regeringen har under våren vidtagit åtgärder för att värna företag, jobb och hushållens inkomster med syfte att motverka en långvarig och djup lågkonjunktur. De omfattande och snabba åtgärderna innebär vissa avvikelser från det finanspolitiska ramverket, men Finanspolitiska rådet bedömer att de är väl motiverade och att avvikelserna ryms inom den finansiella buffert som regelverket skapat och som nu kan användas.

Rådet anser att de flesta av regeringens åtgärder har varit ändamålsenliga och har gått snabbt att genomföra, men att stödet för fasta hyreskostnader för vissa lokalhyresgäster tagit längre tid på grund av osäkerheter under införandet.

– Stödet för fasta hyreskostnader riktat till vissa lokalhyresgäster har medfört en hel del frågor men genom intensivt samarbete med berörda instanser och aktörer försöker vi ge svar och har tillsammans med Fastighetsägarna utarbetat en avtalsmall för att underlätta för våra medlemmar att använda stödet, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.

– Åtgärderna som stärker hushållens ekonomi betyder mycket för våra medlemmar. Det ökar tryggheten för våra hyresgäster och minskar risken för negativa sociala konsekvenser i våra bostadsområden, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Investeringar bör påskyndas om krisen blir långvarig

I sin rapport konstaterar rådet att investeringar i byggande och kommunsektor var betydelsefulla för BNP-tillväxten som var som högst år 2018 när även renoveringar och bostadsproduktion slog rekord. Erfarenheter och analyser av bland annat finanskrisen 2008–2009 visar att offentlig konsumtion och investeringar ger störst effekt på sysselsättningen i lågkonjunktur. Offentliga investeringar kan dock vara problematiskt att använda som stabiliseringspolitiskt instrument genom att de påbörjas för sent. Om konjunkturnedgången blir längre föreslår ändå rådet att offentliga investeringar som är samhällsekonomiskt motiverade bör påskyndas.

– Nu är bostaden och samhällsservicen viktigare än någonsin och allmännyttan är ett starkt verktyg för investeringar i bostäder och samhällsbyggnader. Vi skulle gärna se att allmännyttiga bostadsaktiebolag undantas från lagen om offentlig upphandling. Det skulle ge oss större möjligheter att påskynda investeringarna som kan bidra till en återhämtning i ekonomin, säger Anders Nordstrand.

Utredning om åtgärder i kris och statens ekonomiska ansvar

Rådet föreslår också att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att föreslå ändamålsenliga, effektiva, snabba och administrativt enkla åtgärder med liten risk för missbruk som ska kunna aktiveras vid ett drastiskt fall i ekonomin. Utredningen bör också klarlägga statens ekonomiska ansvar för konsekvenserna av extraordinära händelser.

– Allmännyttan finns i hela landet och vi är en viktig aktör som kan bidra till att vi får igång ”motorn” i ekonomin efter krisen. Förutsatt att vi utvecklar våra hyresförhandlingar så att de speglar de lokala förutsättningarna på ett tydligare sätt än idag så kan vi bidra till både nya bostäder och upprustning av de befintliga, menar Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.