EU-kommissionen godkände på onsdagen att stöd får lämnas med totalt 453 miljoner euro, motsvarande de fem miljarder kronor som finns med i regeringens extra ändringsbudget.

En förutsättning för att få ta del av stödet är att hyresvärden och hyresgästen senast den 1 mars 2020 har träffat ett lokalhyresavtal med en hyra som i vart fall delvis löper med ett bestämt belopp. Ett annat villkor är att hyresgästen hyr lokalen under perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020, och därtill ska parterna ha träffat en överenskommelse om hyresrabatt senast den 30 juni 2020.

Hälften av halva hyran

Av förordningen framgår att staten ska stå för 50 procent av en hyressänkning upp till 50 procent av den fasta hyran. Resterande del av hyresrabatten står hyresvärden för.

– Vi har fått många frågor om hyresrabatter sedan regeringen den 25 mars aviserade att stöd skulle komma att utgå, och det känns därför tillfredsställande att äntligen kunna meddela vad som gäller, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.

De branscher som regeringen identifierat som särskilt utsatta finns upptagna i förordningen i form av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). Exempel på sektorer som omfattas är butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser och mässor. Därtill ingår konsumenttjänster som tandläkare, hår- och kroppsvård och fysioterapeutisk verksamhet.

Söks i efterhand

På länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna och hur hyresvärdarna ska gå till väga för att ansöka om statligt stöd. Det statliga stödet söks i efterhand och det finns därmed ingen möjlighet att ansöka om stöd nu.

Stödet kan sökas för månaderna april till och med juni 2020, och länsstyrelserna tar emot ansökningar mellan den 1 juli och den 31 augusti. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att samordna arbetet. Boverket har möjlighet att meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen och kommer att ta fram formulär för ansökning om stöd.

”Alla har inte problem”

Vissa av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har redan träffat olika former av överenskommelser om anstånd med hyresbetalning, hyresrabatter och liknande med hårt prövade hyresgäster, konstaterar Lars Matton.

– Det är samtidigt viktigt att betona att det inte är alla verksamheter som har problem, och det finns en risk att vissa hyresgäster har förväntningar på sina hyresvärdar som de inte alltid kommer att kunna infria, säger han.

Sveriges Allmännytta välkomnar stödet, men anser att konstruktionen inte är helt oproblematisk eftersom lokalhyresgästens möjlighet att få ta del av stödet bygger på att hyresvärden och hyresgästen träffar en överenskommelse om hyresrabatt.

Individuella bedömningar förordas

Några medlemsföretag har meddelat att de beviljar generella rabatter till vissa branscher, medan andra avser att göra individuella bedömningar utifrån både hyresgästernas ekonomiska situation och företagens möjligheter att bevilja rabatter. Sveriges Allmännytta förordar att individuella bedömningar görs.

Mall för överenskommelse om tillfällig hyresrabatt

Avtalsmallen är framtagen tillsammans med Fastighetsägarna och används i det fall hyresvärden vill bevilja rabatt på hyran för en hyresgäst utan att skyldighet till hyresnedsättning föreligger. I formuläret finns villkor som innebär att hyresgästen endast ska vara berättigad till den del av hyresnedsättningen som staten ska stå för om en ansökan om stöd beviljas.

Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran innehåller villkor för när stöd ska beviljas. Enligt förordningen kan Boverket utfärda föreskrifter om tillämpningen av förordningen. Några sådana föreskrifter har ännu inte utfärdats och detaljer om hur förordningen kommer tillämpas saknas därför. Den aktuella mallen är framtagen utifrån vad som idag är känt och användandet av Sveriges Allmännyttas och Fastighetsägarnas mall innebär inga garantier för att stöd kommer beviljas. Det är upp till avtalsparterna att värdera om förutsättningarna för stöd är uppfyllda. Vi rekommenderar att ta hjälp av jurist vid osäkerhet eller om andra överenskommelser än vad formuläret är anpassat för ska tecknas.

Mallen finns tillgänglig i Fastighetsägarna Dokument.