SABOs bopris har i år temat Boende för äldre. Seniorerna är en växande kundkategori och många allmännyttiga bostadsbolag arbetar aktivt för att tillgodose deras behov, bidragen till årets tävling håller hög klass. Det som fick juryn att utse MKB till vinnare var företagets helhetssyn och vilja att sammanföra hyresgäster i olika åldrar.

Åldersintegrerat perspektiv

– Det är väsentligt att ha ett åldersintegrerat perspektiv och för dagens seniorer är det viktigt med valfrihet. Vissa vill bo i seniorboenden, andra är inte alls intresserade av det, säger Peter Kockum, juryns ordförande.

Att det är viktigt med flexibilitet bekräftas av Anna Wiking, konceptutvecklare på MKB.

Underlätta för de äldre att bo kvar

– Vår grundstrategi är att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter. Därför satsar vi också på omvärldsbevakning, det som gäller idag kanske inte är rätt i morgon, säger hon.

Juryns motivering

Den medvetna strategin är något som även juryn tar upp i sin motivering till att MKB vann. Den lyder:

”MKBs strategi för att utveckla boendet för äldre är både visionär och väl integrerad med det vardagliga arbetet inom företaget. Den vidareutvecklas i nära samarbete med olika grupper av seniorer. Idéer till nya verksamheter diskuteras med dem, prövas sedan och följs därefter upp. Detta arbetssätt ger ett kontinuerligt lärande för berörda medarbetare. Strategin är långsiktig och flexibel, man förändrar insatser och verksamheter när man ser att behoven förändras och man satsar på att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet. MKBs strategi ger också valfrihet för äldre kunder och presumtiva kunder. Den som vill kan flytta till något av företagets seniorhus i olika stadsdelar, eller ta del av aktiviteterna i träffpunkterna som finns i anslutning till seniorhusen eller vara med i någon av verksamheterna med mer tematisk inriktning. Man arbetar också med ett åldersintegrerat perspektiv. Det finns ett tydligt kostnadsmedvetande som grund för vägval i strategiutvecklingen. Målen är tydliga och nyttan för ägaren är väl beskriven”.

I korthet ger MKBs strategi uttryck för ett suveränt helhetsgrepp och helhetstänkande.

– MKB och de andra tävlandena inspirerar både de bostadsbolag som ska bygga nytt för äldre och de som i den dagliga förvaltningen måste ta hänsyn till äldres behov, säger Peter Kockum.

Satsning på sociala medier

Till hösten kommer MKB även att satsa på sociala medier med inriktning på äldre hyresgäster. Man anordnar även utbildningar i mobiltelefoni och IT samt startar motionsdans. En del av höstens aktiviteter förläggs även i andra områden än de med seniorhus.

– De hyresgäster som inte fyllt 65 men som är intresserade av våra senioraktiviteter är välkomna att vara med, säger Maria Lundgren.


I samband med prisutdelningen fick fem företag hedersomnämnanden:

  • AB Stora Tunabyggen: För sin renoveringsstrategi som gynnar både yngre och äldre.
  • Bostads AB Poseidon: För en strategi med helhetsgrepp, engagemang och samverkan.
  • Krambo Bostads AB: För sitt långsiktiga arbete med att utveckla det befintliga bostadsbeståndet med fokus på äldre och för sina kreativa kommunikationsmetoder.
  • Falkenbergs Bostads AB: För sin nyproduktion.
  • Föreningen Blomsterfonden: För helhetsgreppet i sitt seniorboende.