Varför bjöd ni in till dessa samtal?

– Den nya Allbolagen och slopandet av allmännyttans hyresnormerande roll har lett till att det blivit allt svårare att komma överens i hyresförhandlingarna. Vi har helt enkelt haft olika uppfattningar om vilka faktorer som ska ligga till grund för överenskommelserna. Sveriges Allmännytta tog därför initiativ till ett utvecklingsarbete kring hyresförhandlingarna. En arbetsgrupp med nio vd:ar i medlemsföretag tog fram ett förslag som vår styrelse ställt sig bakom i ett positionspapper, berättar Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

– Under våren 2018 förde vi samtal med både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och kunde då konstatera att vi i flera delar hade liknande tankar och förslag gällande hyresförhandlingarna. Det var mot den bakgrunden som vi tog initiativ till ett gemensamt utvecklingsarbete genom trepartssamtal.

Vad vill ni uppnå med samtalen?

– Ett långsiktigt hållbart hyressättnings- och förhandlingssystem som är mer begripligt och förutsebart för både hyresgäster och hyresvärdar. Vi vill att förhandlingarna ska utgå ifrån en branschgemensam målsättning om att upprätthålla hyresrättens långsiktiga konkurrenskraft som en attraktiv boendeform för alla.

Hur går samtalen?

– Samtalen har tagit längre tid än vi beräknat. Vi är överens om stora delar, men vi har fortfarande en del principiella frågor kvar och som vi behöver hitta svar på som alla parter kan godta.

Vilka är stötestenarna?

– Det kan jag inte gå in på i detalj. De årliga förhandlingarna kommer att behöva bygga på vissa bestämda parametrar. Den lokala tillämpningen av dessa måste ske på ett sätt som är transparent och lättförståeligt för både hyresgäster och hyresvärdar. Att vägleda de lokala parterna i detta arbete kan bli en utmaning.

När Hyresgästföreningen tackade ja till att samtala ville de att målsättningen skulle vara att klara av detta på tre månader – samma rekommendation som Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har kring lokala hyresförhandlingar. Varför har ni inte kunnat klara av dessa centrala förhandlingar på samma tid?

– Personligen beklagar jag djupt att samtalen dragit ut på tiden trots att vi har träffats nästan varje vecka. Jag inser dock att man får ha respekt för att förankringen inom de andra organisationerna tar tid. Från Sveriges Allmännytta har vi försökt vara lösningsorienterade och presenterat förslag för att konkretisera diskussionerna.

En fråga som diskuteras i samtalen är ett opartiskt tvistelösningsorgan. Innebär det att Hyresmarknadskommittén har spelat ut sin roll?

– Nej, vi anser att Hyresmarknadskommittén behövs som en partsgemensam funktion. Men en motsvarande funktion saknas för de hyresvärdar som inte är medlemmar i Sveriges Allmännytta och det ger en obalans i förhandlingarna vilket påverkar samtliga parter negativt. Därför välkomnar vi möjligheten till en prövning hos en oberoende instans som är öppen även för våra medlemmar.

Har Januariavtalets punkt 44 om reformerad hyresmodell påverkat samtalen?

– Samtalen utgår från ett direktiv som fastställts av en gemensam styrgrupp. Direktivet beslutades innan Januariavtalet träffades och har därför inte direkt påverkat samtalen. Men det är naturligt att den politiska omvärlden speglas i diskussionerna.

Det har också tillsatts fyra arbetsgrupper. Vad ska dessa grupper göra?

– Arbetsgrupperna ska utarbeta förslag till hur vi partsgemensamt kan utveckla och ta hänsyn till förvaltningskvalitet, systematisk hyressättning, öppen hyresstatistik, trygghet och digitalisering. Det är viktiga pusselbitar för att långsiktigt få en bättre fungerande hyressättning och effektivare förhandlingar. Det kan också komma att startas en arbetsgrupp som ska diskutera utveckling av hyressättning i nyproduktion.

Hur ser du på framtiden? När kommer ni att bli överens?

– Jag är optimist och bedömer att vi bör kunna komma överens eftersom vi är ense om stora delar av både problembilden och olika dellösningar. Jag oroar mig dock för att vårens diskussioner dragit ut på tiden. Målsättningen var att vi skulle bli klara inför 2020 års förhandlingsarbete som startar efter sommaren. När höstens förhandlingar startar kommer vi att behöva prioritera våra resurser till att stödja våra medlemmar i förhandlingsarbetet.