Naturvårdsverket säger att det blir svårt att nå EU:s mål på 55 procent återvinning och förberedelse för återanvändning redan år 2025. I Sverige var materialåtervinningen och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall bara 40 procent år 2021. För att nå EU:s mål på 65 procent återvinning år 2035, behövs det ytterligare ansträngningar. Alla behöver sortera mer och återvinna mer.

Det betyder att hushållen behöver sortera bättre men också i fler avfallsfraktioner. Varje kommun bestämmer själv om de nya avfallsfraktionerna ska sorteras nära bostaden.

Det är beslutat att matavfall ska sorteras från 2024 (vissa kommuner får dispens) och att textilavfall ska sorteras från 2025. Naturvårdsverket föreslår nu att vi ska sortera mer papper, inte bara tidningar, men också pocketböcker och kontorspapper. Även annat avfall än förpackningar av plast, papper, metall och glas ska sorteras separat. Ett annat förslag är att dela upp dagens brännbara avfall i två avfallsfraktioner, där en kan återvinnas och den andra blir kvar som brännbart avfall.

– Självklart behöver vi återvinna mer avfall. Det blir en utmaning att hålla reda på alla avfallsfraktioner för de boende, det är svårt redan idag att sortera rätt. Ett annat problem är att få plats med flera kärl i miljörummen om det blir krav på mer insamling nära fastigheten. Någon form av samsortering vore lämplig om tekniken tillåter det, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Förslagen från Naturvårdsverket är ute på remiss och Sveriges Allmännytta kommer att studera förslagen vidare och besvara remissen. Här kan förslagen läsas i sin helhet.

Kommande regler (beslutade)

 • Separat insamling av bioavfall senast 2024.
 • Förpackningar ska tömmas på sitt innehåll 2024.
 • Separat insamling av textil senast 2025.
 • Insamling av förpackningsavfall från populära platser senast 2026.
 • Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall senast 2027.

Naturvårdsverkets författningsförslag på utökad sortering

 • Ökad utsortering och separat insamling av material av papper, plast, metall och glas (utöver förpackningar).
 • Dagens brännbara avfall sorteras ut i två fraktioner
  • brännbart avfall som är lämpligt att förbereda för återanvändning eller materialåtervinna.
  • övrigt brännbart avfall.

Naturvårdsverkets andra förslag:

 • Utred producentansvar för möbler och madrasser.
 • Förbättra datainsamlingen av avfall från verksamheter.
 • Stimulera efterfrågan på återvunnet material.
 • Förbättra förutsättningarna för reparation, återtillverkning och återbruk.