I början av året beslutade riksdagen att begränsa asylsökandes möjligheter att med bibehållen dagersättning bo i eget boende i vissa bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

Nu följs reglerna upp genom att Migrationsverket får möjlighet att kontrollera att anmälda adresser är privatadresser och hur många som har uppgivit en viss adress. I uppdraget ingår också att utvärdera och återrapportera efterlevnaden av de nya reglerna om eget boende. Det omfattar också förekomsten av misstanke om bidragsbrott när en sökande anger en adress till en privatbostad eller lägenhet.

Att många fler eller någon annan än den som står på hyreskontraktet bor i lägenheten är tyvärr något som våra medlemmar ofta stöter på liksom ren handel med adresser. Därför är det bra om adresserna kontrolleras av Migrationsverket, både för att förhindra bidragsfusk och att felaktiga adresser används men också för att förebygga trångboddhet i socialt utsatta bostadsområden, säger Anders Nordstrand.

Länsstyrelsen kan säga nej

Regeringen har även föreslagit ändringar när det gäller de nya reglerna för eget boende för asylsökande. Sedan reglerna började gälla så är det några kommuner som ansökt om att hela kommunen ska omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende. Regeringen vill dock förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

Därför föreslås nu ett ändrat förfarande som innebär att Länsstyrelsen ska kunna säga nej om kommuner fattar beslut om att dagersättningen ska tas bort i hela kommunen och inte enbart i de områden som är socioekonomiskt eftersatta. Förslaget är nu ute på snabbremiss och om det går igenom så ska det börja gälla från 15 augusti i år.