Social hållbarhet är en av tre hållbarhetsaspekter, jämte ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter är lika viktiga och ibland behöver en avvägning mellan dessa tre göras. Eftersom allmännyttan har ett uttalat samhällsansvar är frågor som rör social hållbarhet extra angelägna för de allmännyttiga bostadsföretagen. Ämnet är brett och tangerar många andra områden.

Konkreta frågor som allmännyttans råd för social hållbarhet kan komma att hantera och diskutera är: hyresgästers boinflytande, brottsförebyggande insatser, uthyrningskriterier, oriktiga hyresförhållanden, trångboddhet, integrationsfrågor, barnperspektiv, samverkan med kommunen, förturer och kommunala kontrakt samt andra angränsande frågor.

Rådets sammansättning

Rådet ska bestå av minst 5 och högst 11 personer, främst vdar från medlemsföretag. Dessa ska vara från olika delar av landet och representera både små och stora bolag. Vd på Sveriges Allmännytta utser vilka som ska sitta i rådet och vem i gruppen som är sammankallande. Förordnandet är på 2–3 år i taget och en viss rotation är önskvärd. Representanter från Sveriges Allmännytta är sekreterare i rådet.

Medlemmar

Namn Titel Företag Ort
Gunnar Boquist, ordförande vd Hyresbostäder Norrköping
Kicki Björklund vd Bostadsbolaget Göteborg
Cathrine Holgersson vd Gavlegårdarna Gävle
Marie Thelander Dellhag vd MKB Fastighets AB Malmö
Mikael Källqvist vd Bostads AB Mimer Västerås
Pontus Werlinder vd Telge Bostäder Södertälje
Urban Blom vd Eidar Trollhättan
Petra Karlsson Ekström vd Förvaltaren Sundbyberg
Johan Johansson vd Bodenbo Boden
Stefan Söderlund vd Hudiksvallsbostäder Hudiksvall
Per Ekelund vd Hembla och Victoria Park

 

Kontakt
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.