Förvaltningsrätten i Malmö ogiltigförklarade avtal mellan det kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB (HFAB) och det kommunala stadsnätsbolaget Halmstads Stadsnät AB (HSAB) 

Bostadsbolaget HFAB tecknade på uppdrag av Halmstads rådhus AB två avtal med stadsnätsbolaget HSAB under 2021. Det ena avtalet är ett serviceavtal och det andra rörde uppdraget som kommunikationsoperatör för HFAB. Tele2:s kommunikationsoperatör Itux ansökte om en överprövning där de krävde att avtalen skulle ogiltigförklaras. HFAB bestred ansökan och menade att avtalen följt gällande regelverk och hänvisade till undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU).  

Förvaltningsrätten ogiltigförklarade avtalen. Enligt förvaltningsrättens dom skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs. HFAB överklagade domen till kammarrätten som nu har meddelat prövningstillstånd. Det innebär att kammarrätten kommer att pröva avtalen. Enligt HFAB har förvaltningsrätten gjort en felaktig bedömning när det gäller omständigheterna i målet och hur undantagen i LOU ska tolkas.