Effektgränsen höjdes för el som produceras i

  • solcellsanläggningar från 255 till 500 kilowatt (kW) installerad toppeffekt,
  • vind- och vattenkraftanläggningar från 125 till 250 kW installerad generatoreffekt och
  • för övriga anläggningar utan generator från 50 till 100 kW installerad effekt.

Undantaget gäller om företagets sammanlagda effekter understiger de sammanlagda gränsvärdena och om elen inte överförs till ett koncessionspliktigt nät.

Effekt avgör skattskyldighet

Om anläggningarnas sammanlagda effekt är lika med eller högre än gränsvärdet räknas företaget som en yrkesmässig producent av el (och därmed skattskyldig) och ska därför deklarera och betala energiskatt på både egenproducerad och förvärvad el.

En sådan skattskyldig producent kan göra avdrag för energiskatten på den egenproducerade förnybara el som produceras i varje enskild anläggning som underskrider gränsvärdena. Den förnybara elen måste då också förbrukas innanför det koncessionspliktiga elnätet.

Riksdagen har beslutat att skattekostnaden för den förnybara elen – efter avdrag för energiskatten, som tidigare uppgick till 0,6 öre per kilowattimme – ska vara noll öre per kilowattimme från och med 1 juli 2021. Läs gärna mer om detta i Ekonominytt nr 7/2020 och nr 2/2021.

Påverkar momsbetalning

Denna förändring kan påverka de företag som före den 1 juli var skattskyldiga elproducenter, eftersom deras elproduktionsanläggningar överskred effektgränserna, och därför själva beräknade och deklarerade energiskatten. På så sätt slapp de betala den moms som nätägaren annars skulle ha debiterat på energiskatten, om företaget inte varit skattskyldig elproducent.

Om man nu på grund av de höjda effektgränserna har förlorat sin status som skattskyldig elproducent ska nätbolaget återigen debitera energiskatt inklusive moms på levererad el. Ett bostadsföretag kan åter bli skattskyldig producent genom att förvärva fler produktionsanläggningar så att de nya effektgränserna återigen tangeras eller överskrids.

Frågor besvaras av Peter Wallberg, se kontaktuppgifter nedan.