Post- och telestyrelsen (PTS) har remitterat ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst. Avsikten är att föreskrifterna ska ersätta nu gällande allmänna råd om utdelning av post den 1 april 2023.

Försämring av service

I de nya föreskrifterna finns en bestämmelse om att tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten (idag Postnord) kan anvisa en ny plats för postanordning högst 200 meter från postmottagarens adressplats. I praktiken innebär det att en hyresgäst kan behöva gå 200 meter utomhus till någon form av boxanläggning för att hämta all post, såväl brev som tidningar och paket.

– Detta innebär en serviceförsämring för alla hyresgäster och andra som bor i flerbostadshus, vilken blir särskilt kännbar för äldre personer som särskilt vintertid kan ha svårt att ta sig till en postanläggning 200 meter bort, Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Bakgrunden till förslaget är att antalet brevförsändelser minskar kraftigt samtidigt som användningen av digitala kommunikationssätt ökar. Privatpersoner och organisationer e-handlar i större omfattning. Detta innebär enligt PTS att det krävs förändringar för att den samhällsomfattande posttjänsten fortsättningsvis ska vara ekonomiskt hållbar.

– Det stämmer att postmarknaden förändras, men det är orimligt att lägga kostnader för Postnords rationaliseringar på fastighetsägarna. Det blir i praktiken hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och småhusägare som får stå för detta, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Förslaget kan kosta miljarder

Investeringskostnaden för postanordningarna bedöms enligt PTS uppgå till mellan 800 och 3000 kronor per styck. Totalt sett handlar det alltså om miljardbelopp, samtidigt som Postnord bedöms kunna spara 120 miljoner kronor per år.

Sveriges Allmännytta skriver i sitt remissyttrande till PTS:

”Sammantaget innebär förslaget att postmottagare kommer att få sämre postservice och dessutom tvingas att betala för det, för att tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, idag Postnord Group AB, ska kunna göra en förhållandevis blygsam besparing.”

– Det kan självklart vara bra med leveransboxar för paket i syfte att möta den ökande e-handeln. Av fysiska, estetiska och ekonomiska skäl bör en utveckling som innebär att olika konkurrenarande aktörer ställer upp egna boxanläggningar bredvid varandra undvikas. I stället bör anläggningarna vara operatörsneutrala och kunna användas av alla leverantörer. Ett helhetsgrepp behöver tas på frågan för att hitta samarbetslösningar som fungerar bra både för postmottagare och leverantörer samt gör minsta möjliga avtryck på miljön, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Många har behov av att få posten levererad till sin bostad

Sveriges Allmännytta skriver i sitt remissyttrande till PTS att även om leveransboxar för paket tillkommer, så bör brev, tidningar och mindre paket även framdeles delas ut i brevinkast eller postboxar belägna i byggnaden när det gäller flerbostadshus.

– Även om postmängden minskat så kommer antalet brev, tidningar och tidskrifter liksom mindre paket som skickas med post att vara stort under överskådlig tid. Det finns ett digitalt utanförskap, inte minst bland äldre, vilket innebär att man i större utsträckning än andra mottar fysiska brev. Det gäller även viktig samhällsinformation och liknande, till exempel röstkort, som behöver nå alla invånare, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Vänta med nya föreskrifter tills pågående utredning är presenterad

I oktober 2020 tillsatte regeringen en utredning om den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet var att utreda möjliga finansieringsmodeller när den samhällsomfattande posttjänsten inte längre är fullt ut självfinansierad. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2023.

– Eftersom frågan är under utredning borde PTS vänta med att utfärda nya föreskrifter om den samhällsomfattande posttjänsten tills utredningen är presenterad och remissinstansernas synpunkter inhämtats, säger Jörgen Mark-Nielsen.