Regeringen beslutade i december att ge Jan Josefsson, hovrättsråd vid Göta hovrätt, i uppdrag att utreda hur ett oberoende skiljeförfarande vid hyresförhandlingstvister kan organiseras. Ett sådant förfarande skulle aktualiseras när de lokala parterna i en hyresförhandling inte kan komma överens och tvisten på något sätt måste lösas.

Idag har alla bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta möjlighet att hänskjuta tvister till Hyresmarknadskommittén för medling och i andra hand beslut.

Andra hyresvärdar har inte denna möjlighet, vilket innebär att om förhandlingar strandar så riskerar tvisten att få lösas i Hyresnämnden. I en sådan process är dock hyresgästerna part och inte hyresgästorganisationen. Rättsprocessen i de fallen kan ta lång tid och risken är stor att det dröjer innan en ny hyra är fastställd.

Behövs ett opartiskt organ för tvistelösning

Sveriges Allmännytta anser att det behövs ett opartiskt organ som kan lösa tvister såväl inom det privata beståndet som inom allmännyttan. Att utveckla ett sådant bör vara en fråga för de tre centrala aktörerna – Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

– En gemensam tvistelösning för alla hyresmarknadens parter är en av de saker vi behöver för att hyresförhandlingarna ska fungera framöver. Vårt gemensamma arbete med att utforma en sådan fortsätter, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

I utredarens uppdrag ligger att lämna ett fullständigt förslag på ett oberoende skiljeförfarande. Utredaren ska också föreslå en tidsfrist inom vilken hyresförhandlingarna ska vara genomförda. Vidare ska utredaren lämna förslag på ekonomiska sanktioner som träffar parterna om tidsfristen inte hålls.

– Sveriges Allmännytta är sedan tidigare överens med Hyresgästföreningen om att hyresförhandlingarna inte ska få ta längre tid än tre månader. Det är bra om andra tar efter. Vi är däremot skeptiska till att parterna ska träffas av ekonomiska sanktioner om förhandlingarna drar ut på tiden, säger Anders Nordstrand.

Uppdraget är den första utredningen inom bostadsområdet som bygger på Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Utredningen ska redovisas senast den 30 december i år.

– Vi kommer att följa arbetet med intresse och ser fram emot att medverka i den dialog som utredaren enligt uppdraget ska ha med partsorganisationerna, säger Susanna Höglund.