Regeringen aviserade redan när begränsningsreglerna infördes att man inom två år skulle göra en översyn och analys av effekterna av reglerna, vilket nu alltså beslutats. De generella reglerna infördes vid sidan om de äldre riktade reglerna om bland annat begränsade avdrag för räntor på lån inom en intressegemenskap.

– Reglerna slår framför allt mot kapitalintensiv verksamhet, till exempel fastighetsägande, och Sveriges Allmännytta framförde i sitt remissvar stark kritik mot reglerna och hur regeringen valde att tolka det EU-direktiv som reglerna baseras på, säger chefsekonom Håkan Larsson på Sveriges Allmännytta.

I direktivet fanns utrymme för att mildra konsekvenserna, både genom att klassa viss verksamhet, som samhällsviktig infrastruktur, och genom att undanta negativa räntenetton upp till 30 miljoner kronor. Regeringen valde dock att inte utnyttja dessa möjligheter fullt ut; gränsen där negativa räntenetton undantas från beskattning sattes till 5 miljoner kronor.

– Även med dagens låga räntor drabbas flera av de allmännyttiga bostadsföretagen av en extra skattekostnad. Inflationen ökar just nu i snabb takt och om Riksbanken tvingas svara med höjd reporänta och stramare penningpolitik kommer även marknadsräntorna att stiga. Effekterna av detta skulle bli mycket negativa för bostadsbyggande och renoveringar, menar Håkan Larsson.

I den översyn som nu görs ska utredaren bland annat

  • analysera och överväga om kvarstående negativa räntenetton ska fastställas till sin storlek vid uppkomsten och om de ska kunna behållas längre tid än sex år samt, om det bedöms lämpligt, lämna sådana förslag
  • analysera och överväga alternativa eller ytterligare möjligheter till koncernutjämning avseende avdragsunderlag för negativa räntenetton och, om det bedöms lämpligt, lämna sådana förslag
  • följa upp och analysera den rättspraxis som finns avseende räntedefinitionen och vid behov lämna förslag på förändringar av definitionen
  • utvärdera och analysera hur bestämmelserna om valutasäkring bör ändras så att de blir anpassade till de redovisningsmässiga reglerna
  • analysera behovet och lämpligheten av ett infrastrukturundantag samt föreslå utformning av ett sådant undantag
  • analysera om syftet med den generella ränteavdragsbegränsningen uppnås, hur regeln påverkar Sveriges konkurrenskraft samt om reglerna förebygger skatteplanering på avsett sätt och inte kan kringgås

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2023.