Här presenteras Klimatinitiativets resultat under åren 2018–2020. Resultaten bygger på inrapporterad och kvalitetssäkrad statistik från 139 medlemsföretag i Sveriges Allmännytta. Dessa företag omfattar 625 000 lägenheter och 55 miljoner kvadratmeter.

MÅL 1: En fossilfri allmännytta senast år 2030

Bostadsföretagen som ingår i Klimatinitiativet var vid utgången av 2020 drygt 97 procent fossilfria vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2018.
59 företag är fossilfria till mer än 99 procent. Dessa företag köper förnybar el och finns i fjärrvärmenät som är fossilfria i väldigt hög grad. Den procent som är kvar kan vara enstaka bilar och arbetsmaskiner som ännu inte blivit utbytta.

Vad innebär ”fossilfri”?

För att räknas som fossilfri ska bostadsföretaget vara fossilfritt inom följande områden :

  • Bränslen till egna pannor: fossilfria bränslen är pellets, flis, biogas och bioolja.
  • Drivmedel till fordon och arbetsmaskiner: fossilfria drivmedel är etanol, HVO, biodiesel, biogas, vätgas och el till elfordon.
  • El: inkluderar ursprungsmärkt el från sol, vind, biokraft och vatten samt el från kärnkraft.
  • Fjärrvärme: fossilfri fjärrvärme inkluderar förbränning av bioolja, flis, pellets, avfall och torv.

Tema: Bränsle för uppvärmning

Under perioden 2018–2020 har koldioxidutsläppen från köpta bränslen minskat med totalt 44 procent i Klimatinitiativets medlemsföretag. Det finns en tydlig trend att både de fossila bränslekällorna och den totala mängden bränsle i egna pannor minskar. Totalt minskade medlemsföretagens koldioxidutsläpp från bränslen från 3 800 ton 2018 till 2 100 ton 2020.

Tema: Drivmedel i bilar och arbetsmaskiner

Under perioden 2018–2020 har koldioxidutsläppen från köpta drivmedel minskat med totalt 21 procent i Klimatinitiativets medlemsföretag. Det motsvarar en minskning från 6 900 ton till 5 500 ton koldioxid under perioden. En stor del av den minskningen beror på att bostadsföretagen har bytt från fossila till fossilfria drivmedel. Under samma period har också andelen köpta kWh drivmedel minskat med 7 procent.

title="Allmännyttans klimatinitiativ är 97 procent fossilfria" width="500" height="281" data-cookieconsent="marketing" data-src="https://www.youtube.com/embed/gqK2RE04rNw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

MÅL 2: Trettio procent lägre energianvändning till 2030

Sedan basåret 2007 har medlemmarna i Klimatinitiativet minskat energianvändningen med drygt 17 procent. Under samma period har omfattningen ökat från cirka 400 000 till cirka 700 000 lägenheter. Under 2018–2020 har Klimatinitiativet sparat energi motsvarande 148 000 lägenheters uppvärmning och fastighetsel. Det är fler lägenheter än det finns i Norrköping, Linköping och Örebro tillsammans.

Tema: Allmännyttan som producent av förnybar el

Allmännyttans bostadsföretag förbrukar inte bara el utan är även i allt högre utsträckning producenter av förnybar el. De allmännyttiga bostadsföretagen har under perioden 2018–2020 ökat elproduktionen i egenägda anläggningar med 28 procent. Solenergi står för den största procentuella ökningen medan vindkraft är den största energikällan. Under 2020 producerade medlemsföretagen förnybar el som räcker för att ladda 70 300 elbilar.

Mellan 2018 och 2020 har också antalet allmännyttiga bostadsföretag som har någon sorts egenproducerad förnybar el för egen användning eller till elnätet ökat med 26 procent.

title="Allmännyttans Klimatinitiativ har minskat energianvändningen med 17 procent" width="500" height="281" data-cookieconsent="marketing" data-src="https://www.youtube.com/embed/xZSIjD-HMgs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Minskning av koldioxidutsläppen

Bostäderna som Klimatinitiativets medlemsföretag äger gav 2020 upphov till 26 procent mindre koldioxidutsläpp per kvadratmeter jämfört med 2018. Under samma period har företagens koldioxidutsläpp per köpt kWh minskat med 21 procent.

title="Allmännyttans Klimatinitiativ gör skillnad!" width="500" height="281" data-cookieconsent="marketing" data-src="https://www.youtube.com/embed/T0nQfuBYeXk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Läs hela rapporten här: