I och med det här projektet och vägledningen vill vi skapa branschpraxis kring beräkning och rapportering av bostadsföretags klimatpåverkan över hela värdekedjan.

I vägledningen har det gjorts en väsentlighetsanalys där olika klimatposters för bostadsföretag i Sverige har bedömts utifrån Greenhouse Gas Protocol kategoriuppdelning för scope 3.

De största klimatposterna i scope 3 är:

  • Nybyggnation
  • ROT-projekt och underhåll
  • Boendes hushållsel
  • Förbränning av boendes restavfall
  • Bilkörning

Porträtt på Annamaria SandgrenDen stora potentialen för utsläppsminskningar är boendes utsläpp och byggnation som är relativt nya områden för många bostadsföretag.

Dessa är utvecklingsområden, inte bara för bostadsföretagen utan även för andra aktörer som basindustrin, fordonstillverkare och byggbranschen, säger Anna Maria Sandgren, expert på klimat & hållbara samhällssystem på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Scope 3 för bostadsföretag.

Energi har vi jobbat med länge i Sverige både på fastighetssidan och energisidan och här är utsläppen låga om man gör en internationell jämförelse, fortsätter Annamaria Sandgren. För energi handlar det mer om att fortsätta det arbete som redan finns samt att göra kloka teknikval för att passa in i framtidens energisystem. El och biobränslen behövs för att ersätta fossila bränslen inom industri och transportsektorn och vi kommer ha mer väderberoende elproduktion framöver.

Diagram i bild

I vägledningen finns också en detaljerad beskrivning av klimatposter, exempel på vilken data som kan användas som underlag till beräkningar och hur klimatutsläppen kan beräknas utifrån tillgängligt dataunderlag.

I projektet har det också tagits fram en åtgärdspalett som innehåller många olika typer av åtgärder och hur stor effekt dessa har. Åtgärdspaletten kommer att publiceras separat under 2023.

Tre medverkande pilotföretag

Tio pilotföretag har bidragit till projektet med sin kunskap och erfarenheter och deltagit i workshops, granskat material och genomfört beräkningar. Här följer reflektioner från tre medlemsbolag som medverkade i projektet.

Åsa Pallin porträttbild

– Vägledningen gör att vi kan mäta nya klimatposter. Att få kunskap om posternas storleksordningar ger underlag för strategiska beslut och hjälper oss att prioritera klimatåtgärder.  Att vi kan mäta utsläppen innebär att vi kan inkludera relevanta scope 3-poster i uppföljningen av vårt klimatmål och att vi kan följa effekten av de åtgärder vi gör, säger Åsa Pallin, hållbarhetsstrateg på Uppsalahem.

 

– Börja inte med allt på en gång, börja med det som är viktigaste först. Hitta en struktur och gör noteringar om hur man tänkt, räknat, vem man tagit hjälp av. Det underlättar kommande års beräkningar, säger Anna Malmberg, projektledare ekologisk hållbarhet på Hyresbostäder i Norrköping. Och ta stöd från kollegor i andra företag, vi är många som sitter i samma båt!

 

Ellinor Dässman porträttbild– Även om man tänkt använda stöd från konsulter är det bra att genomföra beräkningar själva. Beräkningsarbetet leder till var kunskapsluckorna finns och beräkningsresultatet hjälper en att prioritera aktiviteter, säger Ellinor Dässman, hållbarhetsstrateg på Huge Bostäder.