Porträttbild på Björn BerggrenSedan år 2000 har FN stöttat konferensen World Sustainable Built Environment Conference, som vart tredje år presenterar den senaste forskningen och framstegen inom hållbart byggande till en bred internationell publik med specialister inom policy, design, produktion och drift av byggnader.

Vid årets konferens presenterar Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta och adjungerad lektor vid Lunds tekniska högskola, en studie som beräknar klimatpåverkan för olika typer av renoveringar.

Fyra olika scenarion

Studien utgår från ett referenshus och kombinerar två olika nivåer av renovering: begränsad och omfattande, och två olika angreppssätt: cirkulärt eller linjärt.

– Med ett cirkulärt angreppssätt menar vi att man så långt som möjligt försöker att använda återanvända material och produkter eller välja sådana som utgår från återvunnet material. Det linjära angreppssättet är ”business as usual” – allt material och alla produkter är nytt, jungfruligt material, säger Björn Berggren.

Ökad cirkularitet minskar utsläpp

Livscykelanalysen visar att de flesta renoveringsåtgärder med cirkulärt tillvägagångssätt minskar växthusgasutsläppen över 50 år.

– Genom återanvändning och återvinning är detta alltså miljövänligare än ett linjärt arbetssätt. Särskilt effektivt är nya styrsystem, renovering av fönster och mekanisk ventilation med värmeåtervinning, säger Björn Berggren.

En djupgående renovering med cirkulärt tillvägagångssätt minskade utsläppen mest, även när klimatpåverkan från renoveringsåtgärderna inkluderades. Själva renoveringen resulterade i klimatpåverkan långt under de krav som finns för nyproduktion idag.

– Det visar på det som nog många redan tycker eller visste på ett eller annat sätt – att det alltid är bättre att spara och renovera jämfört med att riva och bygga nytt, säger Björn Berggren.

Klimatpåverkan översteg energibesparing

En djupgående renovering med linjärt arbetssätt visade däremot att klimatpåverkan från renoveringsåtgärderna översteg den minskade klimatpåverkan från den minskade energianvändningen.

– Det är viktigt att poängtera att vi i detta fall tittade på en byggnad med tegelfasad och att vi då inkluderade ny tegelfasad med nytt tegel, och nytt tegel genererar stor klimatpåverkan. Men det understryker ändå återigen vikten av att öka cirkulära arbetsmetoder och ekonomiska modeller.

Förslag för ökad energirenovering och minskad klimatpåverkan

Sveriges Allmännytta har i en rapport gett förslag till 19 konkreta åtgärder som kan öka energirenoveringstakten och minska klimatpåverkan. Att införa krav på klimatdeklarationer för renoveringar och underlätta för energidelning är två av dessa. Rapporten kan läsas i sin helhet här.