I strategin betonas behovet av ny lagstiftning för att tydliggöra ansvarsfördelningen och underlätta samarbetet mellan myndigheter, kommuner och fastighetsägare i arbetet med klimatanpassning. Dessutom krävs finansieringsmodeller för att möjliggöra genomförandet av klimatanpassningsåtgärder. 

Regeringen har tillsatt utredningen ”Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna” för att identifiera hinder för effektiva klimatanpassningsåtgärder och analysera tillgången till mark enligt befintlig lagstiftning. Utredare är Johan Hjalmarsson och uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2025. 

Utredningen ska även bedöma möjligheten för kommuner att få ett samordningsansvar för klimatanpassning i den byggda miljön och föreslå åtgärder för fastighetsägare att genomföra klimatanpassning med eller utan stöd från kommunen. Utredningen ska dessutom undersöka finansieringsmodeller för åtgärder utan ökade statliga åtaganden. 

– Vi välkomnar att regeringen har tillsatt den här utredningen. Idag har fastighetsägare rådighet att göra åtgärder på den egna fastigheten, men källan till problem kan finnas på någon annans fastighet. Vi kan inte lösa klimatanpassningen själva, varken fysiskt eller ekonomiskt, det måste bli möjligt att samverka över fastighets- och kommungränser, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta. 

Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning 

Kommittédirektivet: Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna