Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd (BUMS-utredningen) föreslår att bostadsbidraget ersätts med en ny förmån som kallas bostads- och familjestöd (Bofast). Denna förmån baseras på tre separata delar – stöd till bostad, stöd till familj och stöd till särlevande.

Utredningen föreslår vidare att underhållsstödet ersätts med en statlig underhållsreglering som ska vara en renodlad reglering föräldrar emellan och inte innehålla något ekonomiskt stöd från staten. Stöd till särlevande föräldrar ska i stället ingå i som en del i det föreslagna bostads- och familjestödet.

Dessutom föreslås att både taket och golvet för boende­kostnader höjs till vad som anses vara normala boendekostnader för barnfamiljer.

– Ekonomiskt stöd i form av bostadsbidrag som gör det möjligt för hushåll med svag ekonomi att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder är en viktig del av välfärdspolitiken. Bostadsbidraget har släpat efter boendekostnadsutvecklingen under flera år och därför är det bra att utredningen nu föreslår en rejäl förstärkning, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Även stöd till låginkomsthushåll utan barn behövs

Sveriges Allmännytta har länge lyft att utformningen av det statliga bostadsstödet behöver ses över så att det passar dagens hushållstyper. Dessutom att nivåerna behöver höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader. Stödet kan då fylla en viktig funktion för hushåll som befinner sig i så kallad strukturell hemlöshet, det vill säga de saknar egen bostad för att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden

– Det nya tredelade stödet är inriktat på barnfamiljer, men vår bedömning är att det behöver breddas så att det även omfattar låginkomsthushåll utan barn. Åtgärderna föreslås finansieras inom befintligt budgetutrymme, men frågan är om det då finns utrymme till den rejäla förstärkning av bostadsstödet som utredningen vill se. Förändringarna som föreslås är ganska omfattande och vi kommer att analysera konsekvenserna närmare när betänkandet skickas ut på remiss, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Bra förslag som kan minska skuldsättning

BUMS-utredningen föreslår också en reform som kan genomföras direkt för att minska risken för att de som tar emot bostadsbidrag blir skuldsatta. Det handlar personer som fått en ökad inkomst under året, till exempel studenter och arbetslösa som fått arbete, och därmed blivit återbetalningsskyldiga. Förslaget innebär att bostadsbidraget inte längre ska baseras på bedömda framtida årsinkomster utan på historiska månadsuppgifter.

– Förslaget minskar risken för att enskilda hushåll drar på sig skulder och hamnar hos Kronofogden. Det blir samtidigt tydligt för hyresvärden vilket bostadsbidrag som en bostadssökande säkert kommer att få. Det är ett bra förslag som bör genomföras så snart som möjligt, säger Jörgen Mark-Nielsen.