Projektet i korthet

Inblandade bolag

Höganäshem

Publicerat i februari 2019

Det nya systemet utgår från vad sopsorteringen i genomsnitt brukar kosta – i Höganäshems fall 21 kronor per kvadratmeter och år. Därefter mäts den faktiska ”förbrukningen” i respektive soprum. Skillnaden redovisas på hyresavierna, där sophanteringskostnaden särskiljs från grundhyran.

Hyresgästerna kan därmed se hur väl de – på gruppnivå – lägger olika avfallstyper i sina rätta kärl.

– Om hyresgästerna sorterar bra kostar deras miljöhus mindre och då sänks hyran, konstaterar Jesper Månsson.

Matchande färger

Systemet har testats under ett halvår i ett bostadsområde med 120 lägenheter. Förutom den ekonomiska moroten infördes skyltar, dekaler och sorteringspåsar i matchande färger – allt i samarbete med elever från en lokal gymnasieskola. Informationsmaterial trycktes också upp på flera olika språk.

Efter testtidens slut konstaterades att kostnaderna för avfallshanteringen i området hade minskat med 16 procent. Bostadsbolaget har nu därför beslutat att införa systemet i hela sitt bestånd på drygt 1 400 lägenheter.

– Varje bostadsområde kommer att knytas till ett miljöhus som blir en egen resultatenhet. Ju bättre hyresgästerna i området sorterar tillsammans, desto lägre blir kostnaden, säger Jesper Månsson.

600 kronors skillnad

Bostadsbolagets beräkningar visar att kostnaderna för avfallshanteringen i miljöhus kan variera mellan 8 och 10 kronor per kvadrat­meter och år beroende på hur duktiga hyresgästerna är på att sortera. Räknat per lägenhet motsvarar det en snittskillnad på cirka 600 kronor per år.