Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stångåstaden i Linköping

Publicerat i juni 2020

– I dag har vi 20 laddstolpar, vi har inte kommit så långt, utan haft en försiktig inställning och avvaktat ganska mycket. Strategin hittills har varit att, i den mån det varit möjligt, installera på förfrågan från hyresgäster, säger Lina Hallberg, chef för teknik och energi på Stångåstaden.

I de fall hyresgäster hört av sig, har Stångåstaden åkt ut och tittat på förutsättningarna för elbilsladdning på de aktuella bilplatserna, såväl praktiskt som ekonomiskt.

Om det finns kapacitet i fastigheten och installationen innebär att elen bara behöver dras en kort bit har en enkel typ av laddstolpe satts upp. Hyresgästen får i dagsläget betala ett schablontillägg på 570 kronor per månad, utöver kostnaden för själva bilplatsen.

Hon berättar att Stångåstaden får fler och fler förfrågningar om möjligheten att ladda elbil. När hon började på bolaget för tre år sedan såg det annorlunda ut.

– Jag kan tänka mig att argumenten när det bestämdes om schablontillägg var att volymerna väntades vara för små för att bygga upp system för mätdata för individuell debitering. Det var heller inte vettigt ekonomisk att lägga ut det på en extern part, men sedan dess har ju elbilsmarknaden växt.

Laddstrategi i flera steg

Stångåstaden väljer nu att snickra om sin laddstrategi. I samverkan med det kommunala energibolaget Tekniska verken i Linköping, som även är delägare i laddoperatören Bee, har de bestämt sig för att ta fram kluster för laddning av elbilar runt om i Linköping.

– Vi har hittat en affärsmodell som kan erbjuda laddplats även till kommunens invånare som inte är hyresgäster hos Stångåstaden. Det intressanta med vår strategi är att vi gör det tillsammans, med ett bredare grepp, säger Lina Hallberg.

Etapp 1 påbörjas under hösten 2020. Det planeras initialt för fyra kluster med fyra till åtta laddplatser vardera där hälften kan hyras av Stångåstadens hyresgäster och hälften blir publika laddplatser där vem som helst kan ladda. Klustren placeras i ytterområden där Stångåstaden har många hyresgäster och där det i dagsläget inte finns publik laddning.

Debiteringen, som görs per kilowattimme, kommer hanteras av Bee. Stångåstaden har bedömt det som en alltför stor apparat att ta in debiteringen i de egna systemen. Själva bilplatsen däremot, som inkluderar laddstolpe, hyr hyresgästen av Stångåstaden.

I etapp 2 planeras det sedan för ytterligare kluster på fler geografiska platser, samtidigt som de befintliga klustren ska byggas ut. Under den första etappen förbereds det nämligen för totalt 44 laddplatser, men endast 24 aktiveras.

Tanken är även att skapa laddningsmöjligheter närmare centrum, i innerstadslägen och i garage Stångåstaden själva äger. I maj, när den här intervjun genomförs, är planerna ännu på skiss-stadiet.

Lina Hallberg berättar att de får en del förfrågningar från hyresgäster som bor centralt, som inte vill ladda sin elbil i parkeringsgarage i centrum på grund av att de då samtidigt måste betala p-avgift.

Vad gäller kommande nyproduktion tänker sig Stångåstaden en installation med laddstolpar på 20 till 30 procent av bilplatserna, resterade platser förbereds med tomrör.

Främst nattladdning

Laddkapaciteten i laddstolparna kommer vara motsvarande normalladdning*. Bedömningen är att hyresgästerna främst kommer använda sig av nattladdning.

– Då spelar det mindre roll om laddningen tar tre eller nio timmar. Vad gäller debiteringen får man betala för det man gör av med, det är rätt väg att gå. Vi är ju dessutom vana vid det, att betala för den bensin eller diesel vi förbrukar.

– Sen tror jag inte att vi bara ska peka på elbilen, jag tror det kommer att vara en mix av flera bränslen utöver el, exempelvis HVO*, som kommer vara aktuella framöver, resonerar Lina Hallberg.

Ska börja kommunicera mera

Hittills har kommunikationen kring laddmöjligheter främst varit riktad direkt till kund och rört specifika erbjudanden även om viss kommunikation även har skett via bolagets kundtidning, på webben och i hållbarhetsredovisningen.

– Eftersom vi inte kommit så långt har vi inte kommunicerat så mycket kring elbilsladdning hittills. Den här frågan handlar ju om hållbarhet, så vi vinner mycket på att kommunicera kring den. Nu när vi börjar installera fler stolpar kommer vi också att öka vår kommunikation i frågan.

Internt finns det möjlighet att hyra bilplats med laddstolpe på Stångåstadens huvudkontor. De har även laddmöjlighet ute på områdeskontoren, men eftersom driften är utlagd på externa aktörer har Stångåstaden i dagsläget ett mycket begränsat arbetsrelaterat behov av elbilsladdning.

Naturvårdsverkets Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

* HVO är en förkortning av hydrotreated vegetable oil eller hydrogenated vegetable oil, en fossilfri biodiesel.

*alternativet till normalladdning kan vara semisnabb laddning. Beroende på körmönster kan det främst behövas i bilpooler eller för servicebilar. Fakta hämtad ur Laddguiden.
 

Goda exempel från Allmännyttan