I dagsläget har cirka 80 företag och organisationer ställt sig bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningsbransch.

En självklarhet för allmännyttan att delta, menar SABOs vd Anders Nordstrand.

– Vi behöver arbeta tillsammans för att hitta de lösningar som kommer att göra uppvärmningssektorn fossilfri. SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige tagit initiativ till Klimatdialogen, som är ett bra exempel på hur vi inom branschen kan samarbeta för att skapa nytta både för klimatet och för kunderna, säger han.

Branschen går före

Det finns färdplaner för flera olika branscher. Färdplanerna visar upp branschernas egna strategier för att bli fossilfria och vilka politiska förutsättningar som krävs för att målen ska nås till år 2045. Tillsammans beskriver de vilka utmaningar som samhället står inför och ger förslag på hur politik och näringsliv kan lösa dem tillsammans.

– Vi ser nu hur dessa processer sprider sig till fler och fler branscher. Det är ett paradigmskifte inom klimatpolitiken att branscherna nu går före och ställer krav på politiken för att få rätt förutsättningar att ställa om, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Minska växthusgaser

I färdplanen för uppvärmningsbranschen beskrivs möjligheterna för en helt fossilfri uppvärmningssektor år 2030 och hur sektorn också, med hjälp av koldioxidinfångning vid förbränning av biobränsle, kan bli en så kallad kolsänka och bidra till att minska halten växthusgaser i atmosfären till 2045.

Färdplanerna är framtagna inom ramen för Fossilfritt Sverige och överlämnades till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) i samband med en konferens i Stockholm under onsdagen.

– Pressen ligger nu på politikerna att leverera spelregler så att näringslivet kan få de konkurrensfördelar på den internationella marknaden som en snabb omställning ger, säger Svante Axelsson.

Åtaganden för bostadsföretag

Exempel på några av de nio åtagandepunkter som gäller för specifikt för byggherrar och fastighetsägare:

  • Driva på teknikutveckling genom att, själva eller tillsammans med andra, satsa på exempelvis smart styrning för att minska effekttoppar, energilagring samt solel och solvärme.
  • Intensifiera arbetet med att genomföra en kostnadseffektiv minskning av uppvärmningsbehovet och effektbehovet.
  • Bygga energieffektivt vid nyproduktion och renovering.
  • Källsorterar och underlätta källsortering av avfall, särskilt plast, för att minimera fossilt innehåll i restavfall som går till energiåtervinning, både i byggprocessen och i förvaltningsskedet.

Förra året skrev SABO under färdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor.