I Sveriges Allmännyttas senast publicerade marknadsrapport om allmännyttans bostadssociala ansvar har fokus riktats mot sociala kontrakt. Modellen innebär att kommunen, oftast socialtjänsten, hyr lägenheter av bostadsbolaget – för att sedan hyra ut dem i andra hand till människor i behov av stöd, exempelvis på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Flertalet bostadsbolag i enkäten ger möjlighet för de boende att efter en viss tid ta över kontrakten som förstahandshyresgäster.

– På det sättet blir de sociala kontrakten verkligen en dörröppnare till ett eget förstahandskontrakt och därmed en väg ut ur hemlöshet. Många har ju väldigt svårt att få en bostad på egen hand, konstaterar Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

Råd för framgångsrikt samarbete

I rapporten har representanter från fyra bostadsbolag intervjuats om sitt arbete med sociala kontrakt. Här är deras bästa råd för att lyckas med det arbetet.

 • Tätt och nära samarbete mellan bostadsbolaget och socialtjänsten är viktigt.
  Ge det samarbetet tid och visa respekt för varandras verksamheter och förutsättningar.
 • Skriv ett avtal som reglerar överenskommelser om sociala kontrakt och
  ansvarsfördelning mellan bostadsföretag och socialtjänst.
 • Upprätta tydliga rollbeskrivningar och enkla kontaktvägar.
 • Ha regelbundna avstämningar och uppföljningar.
 • Skapa en gemensam målbild för verksamheten med sociala kontrakt.
 • Ha tålamod och ge stöd till dem som bor med sociala kontrakt.
 • Ge hyresgästerna möjlighet att ta över sina kontrakt och få egna
  förstahandskontrakt med bostadsföretaget.