Syftet med utredningens arbete har varit att identifiera åtgärder som bidrar till bättre ordning och reda på hyresbostadsmarknaden, och därmed förbättrar marknadens funktionssätt. Per Spolander, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta, har varit en av experterna i utredningen. Utredningen bedömer att ett mer ändamålsenligt lägenhetsregister utgör tydliga steg i rätt riktning men vill samtidigt peka på vikten av att se över spelreglerna kopplat till korttidsuthyrning. Det finns ett legitimt behov av bostäder för att möta de behov som uppstår när företag rekryterar kompetens från till exempel utlandet. Samtidigt bör lagstiftningen och dess tillämpning stävja att modellen med så kallade företagsbostäder används för att kringgå hyresrättsliga regler.

Uppgifter i lägenhetsregistret

Utredningen har bland annat lämnat förslag på hur de uppgifter som finns i lägenhetsregistret kan utökas och göras tillgängliga för fler aktörer än i dag. Förslagen presenteras i två delar. Det första avser förslag om en ändrad och anpassad lägenhetsregisterlagstiftning och att uppgift om att en lägenhet är upplåten med hyresrätt ska tillföras lägenhetsregistret. Antalet aktörer som får tillgång till registret föreslås utökas.

Detta förslag utgör sedan grunden för utredningens förslag i del två, att samla in och offentliggöra uppgift om förstahandshyresgäster i lägenhetsregistret. Att fler myndigheter och aktörer ges tillgång till registret skulle till exempel kunna underlätta arbetet med att bekämpa och förebygga brott som kan kopplas till bostadsmarknaden och lägenheten.

Ändringarna föreslås införas i lagen och förordningen om lägenhetsregister den 1 januari 2026. Uppgifterna om hyresrätt och kooperativ hyresrätt föreslås vara registrerade senast den 30 juni 2026. Uppgifterna om förstahandshyresgäster och när hyresrätten tillträddes föreslås börja registreras i lägenhetsregistret senast den 30 oktober 2026.

Kartläggning av andrahandsmarknaden

Utredningen har även gjort en kartläggning av andrahandsmarknaden och uthyrningen genom till exempel blockhyreshyresavtal.

Förbättrad hyresstatistik

Utredningen lyfter även fram behovet av en förbättrad hyresstatistik för att öka möjligheterna att analysera bostadsmarknadens funktionssätt, utvärdera politiska reformer samt ge bättre information till konsumenterna. En förbättrad hyresstatistik kan också bidra till att upprätthålla förtroendet för hyressättningssystemet.

Man bedömer dock att det inte är möjligt att samla in uppgifter om hyra i ett register. I syfte att förbättra hyresstatistiken föreslår utredningen därför att Statistiska centralbyrån (SCB) ska få ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för att utöka statistiken rörande hyror, exempelvis genom att hämta uppgifter om hyra från parterna på hyresbostadsmarknaden. I uppdraget ska ingå att, om det bedöms möjligt, ta fram en process för hur insamling av hyror ska gå till och vilka variabler som är möjliga att hämta, samt bedöma om nyttan med statistiken överstiger kostnaderna. Arbetet bör ske i nära samverkan med parterna på hyresbostadsmarknaden.

– Utredningens förslag i sin helhet utgör ett steg i rätt riktning mot en bättre fungerande hyresbostadsmarknad. Det är också positivt att utredningen föreslår att SCB får ett regeringsuppdrag för att förbättra hyresstatistiken genom samarbete med de olika parterna på hyresbostadsmarknaden, säger Per Spolander, Sveriges Allmännyttas expert i utredningen.