Utredningen ska utföras inom ramen för uppdraget Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan.

Boverket ska:

  • Utreda och föreslå en metod för beräkning av klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv.
  • Utreda och föreslå hur krav på redovisning av klimatpåverkan ska utformas.
  • Bedöma vilka typer av byggnader som ska omfattas av kravet och föreslå hur tillsynen ska gå till.
  • Vid behov lämna författningsförslag.
  • Utreda konsekvenserna av förslaget och bedöma om förslaget är anmälningspliktigt till EU.

Förslaget ska beakta det befintliga energideklarationssystemet. Det ska också beskriva hur redovisningen av klimatpåverkan kompletterar informationen om energianvändning under driftfasen på ett sätt som blir tydligt för både byggherren och konsumenten.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Kommittén för modernare byggregler. Boverket ska också samråda med relevanta branschaktörer, kommuner och myndigheter.

Förslaget ska redovisas senast den 15 januari 2018.