Frågan om kommunalt stöd till egna bostadsföretag har varit aktuell i många år. Den förordning som kom 2002, och som syftade till att underlätta ekonomiskt omstruktureringar av kommunala bostadsföretag, visade sig senare vara oförenlig med EU:s statsstödsregler och regeringen har därför genomfört en översyn av regelverket på området.

I april i år trädde en ny förordning om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad i kraft. En förutsättning för att en kommun ska kunna få sådant bidrag för stöd till undsättning eller omstrukturering av sitt eget bostadsföretag är dock är att stödet – i varje enskilt fall – godkänts av EU-kommissionen.

Generellt godkännande

Finansdepartementet har nu remitterat ett förslag till en förordning som syftar till att erhålla ett generellt godkännande av EU-kommissionen för kommunalt stöd till undsättning och omstrukturering av egna bostadsföretag. Enskilda kommuner som agerar i enlighet med förordningen ska då inte själva behöva inhämta godkännande från kommissionen.

Sveriges Allmännytta är i sitt remissyttrande positiv till förslaget. Det ger möjlighet för kommuner på svaga bostadsmarknader att ta ett långsiktigt ansvar för bostadsförsörjningen, om det egna bostadsföretaget behöver ekonomiskt stöd på grund av befolkningsutvecklingen.

– Förslaget till ny förordning ligger i linje med Idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 som beslutades av kongressen 2017. Förslaget är en viktig pusselbit, men löser långt ifrån alla problem för kommunerna på vikande marknader. På längre sikt krävs även andra åtgärder, menar Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

– Det behövs ett svenskt regelverk som tydliggör hur kommunerna kan tillämpa statsstödsreglerna om ekonomiska tjänster av allmänt intresse, när viktiga bostadsförsörjningsåtgärder inte kan genomföras på vanliga marknadsmässiga villkor.

Stöd i tidigare skede

I remissyttrandet diskuteras den praktiska tillämpningen av förslaget, och möjligheten för bostadsföretag att kunna hantera framtida utmaningar och verka på marknadsmässiga villkor. Sveriges Allmännytta framhåller också att det är nödvändigt att stödåtgärder kan sättas in i ett tidigare skede än när bostadsföretaget är konkursfärdigt, om företaget ska ha rimliga förutsättningar att driva verksamheten vidare.

– Statsstödsreglerna, och de undantag som finns från dem, utgör ett komplicerat och svåröverskådligt regelverk, konstaterar Jörgen Mark-Nielsen.

– Det är viktigt att staten underlättar för olika lokala aktörer att undvika misstag, som i värsta fall kan bli kostsamma, och tillhandahåller kunskap så att inte osäkerhet leder till att man avstår från att använda de möjligheter som finns. Upphandlingsmyndighetens uppdrag att ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler bör därför även innefatta den föreslagna förordningen.

Efter remissprocessen avser regeringen att anmäla stödordningen till EU-kommissionen i hopp om att få den godkänd.