I mars föreslog den statliga utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning att LOU ändras så att ett organ som verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och som bär sina egna förluster inte ska behöva omfattas av LOU. Utredningen menar att LOU går längre än EU-rätten kräver och föreslår att allmännyttiga bostadsbolag ska följa de EU-rättsliga grundprinciperna för upphandling, men slippa de detaljreglerade upphandlingsprocedurerna.

Syftet är att skapa förutsättningar för de allmännyttiga bostadsbolagen att kunna bygga och renovera fler bostäder. Utredningen pekar på att LOU gör det svårare för allmännyttan att bidra till bostadsförsörjningen, eftersom lagen försvårar, förlänger och fördyrar upphandlingarna vid renovering och nybyggnation.

– Vi hoppas förslaget blir verklighet eftersom det innebär att allmännyttan då kan bygga mer och bättre kunna bidra till kommunernas bostadsförsörjning. Fortfarande har en majoritet av kommunerna bostadsbrist och det behöver byggas hyresrätter som fler har råd med, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Kritik från Upphandlingsmyndigheten

Den 16 juni hävdade Upphandlingsmyndigheten på DN debatt att allmännyttan blundar för risken med korruption vid byggprojekt. De menar att om allmännyttan inte omfattas av LOU skulle ett kommunalt bostadsbolag kunna vända sig direkt till en enskild leverantör oavsett hur stora belopp det rör sig om, vilket ökar risken för korruption.

Sveriges Allmännytta delar uppfattningen att det är viktigt att bekämpa korruption, men befarar inte att allmännyttiga bolag skulle vända sig till färre leverantörer.

– Våra medlemmar vill få in fler anbud än idag och kunna arbeta långsiktigt med olika leverantörer. Det krävs också åtgärder för att komma till rätta med arbetslivskriminalitet och möjligheterna blir bättre om vi inte behöver tillämpa LOU. Lagen är ett trubbigt verktyg när det kommer till att stoppa oseriösa leverantörer, säger Anders Nordstrand.

Öppenhet och likabehandling alltid viktigt

Upphandlingsmyndigheten skriver att kärnan i LOU handlar om konkurrens och lyfter principerna om öppenhet och likabehandling vid upphandlingar. Principer som Allmännyttan kommer att tillämpa oavsett om bostadsföretagen omfattas av LOU eller inte. Inte minst genom den uppförandekod som Sveriges Allmännytta ska ta fram i samverkan med medlemsföretagen.

– Vi ser upphandlingar som ett viktigt verktyg för att skapa konkurrens, transparens och kostnadseffektivitet och ser positivt på de EU-rättsliga principerna. Vi behöver dock komma åt problemet med den nuvarande lagstiftningens detaljregleringar och formalia som hämmar bostadsbyggandet, säger Anders Nordstrand.

Vidare trycker Upphandlingsmyndigheten på att offentlig upphandling handlar om att hantera skattemedel på bästa sätt.

– Vi håller givetvis med, men skattemedel används inte för att bygga nya hyresrätter. Kostnaden för att bygga täcks av hyresintäkterna, säger Anders Nordstrand.

LOU snedvrider konkurrensen

Upphandlingsmyndigheten betonar vikten av fungerande konkurrens mellan leverantörerna som lämnar anbud, men bortser från vikten av konkurrens mellan fastighetsägare som bygger bostadshus. Men just den konkurrenssnedvridning mellan privata och allmännyttiga bostadsföretag som LOU orsakar är det tyngst vägande skälet till att undanta allmännyttan från LOU.

– Allmännyttiga bostadsföretag lyder under allbolagen som säger att de ska drivas enligt affärsmässiga principer och verka på marknadsmässiga villkor, men vi ser att allmännyttan har tio procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar på grund av LOU, säger Anders Nordstrand.

Upphandlingsmyndigheten hävdar också att det inte alls är säkert att allmännyttan skulle få fler anbud utan LOU.

– Ett märkligt påstående då utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet har underlag som visar det motsatta. Leverantörer berättar att de undviker allmännyttans upphandlingar på grund av att det kostar för mycket i tid och pengar med alla formaliakrav, säger Anders Nordstrand.

Remiss en socialt hållbar bostadsförsörjning

Remisstiden för utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning går ut den 22 augusti. Medlemmar som vill ha underlag eller stöd vid remissvar, kan kontakta nedanstående experter på Sveriges Allmännytta.