Horisont 2020

Horisont 2002 är EUs ramprogram för forskning och utveckling som syftar till att säkra Europas globala konkurrenskraft. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på cirka 80 miljarder euro.

Programmet har en mycket stor bredd av utlysningar inom såväl spetsforskning som forskning och utveckling inom olika samhällsområden. Områden som projekt kan vara inriktade på spänner från säkra samhällen, demografiska förändringar och nya IKT lösningar till ren, säker och effektiv energi vilket inkluderar utveckling av energieffektiva byggnader såväl nyproduktion som ombyggnation.
Horisont 2020 är uppföljaren till EU:s tidigare forskningsprogram sjunde ramprogrammet (FP 7).

Mer information:

Horison 2020
Eurohonet, European Housing Network har information om aktuella och relevanta utlysningar för kommunala bostadsföretag inom Horisont 2020.
Svensk kontaktpunkt Vinnova

LIFE

Syftet med LIFE-programmet är att främja integration av EUs miljö och klimatmål. Målet med programmet är att bidra till övergången till ett koldioxidsnålt, resurseffektivt och klimattåligt samhälle.
Projekt kan vara inriktade på utveckling och demonstration av innovativa tekniker och system för minskade utsläpp av växthusgaser.

Mer information:

LIFE
Svensk kontaktpunkt, Naturvårdsverket

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Fonden för ett sammanlänkat Europa syftar till att komma tillrätta med brister inom EU:s transport, energi- och digitala infrastruktur.
Fonden förväntas bidra till bättre förbindelser för energi och investeringar i ultrasnabba bredbandsnät samt digitala tjänster.

Mer information:

Connecting Europe Facility
CEF-broschyr

Europa för medborgarna

EU bygger på värden som mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Syftet med programmet är att öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang.

Mer information:

Europa för medborgarna
Svensk kontaktpunkt, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Programmet för sysselsättning och social innovation

Programmet syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder och ska stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Projekt kan bland annat vara inriktade på att stödja utvecklingen av sociala trygghetssystem och arbetsmarknadspolitiken genom att främja goda styrelseformer, ömsesidigt lärande och social innovation.

Mer information:

Programmet för sysselsättningen och social innovation (EaSI)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Programmets syfte är att bidra till effektivare hantering av migrationsströmmarna inom EU. Projekt kan bland annat vara inriktade på att förbättra boende och tjänster för mottagande av asylsökanden.

Mer information:

Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Svensk kontaktpunkt, Migrationsverket

Kreativa Europa

Programmets mål är att värna om Europas kulturella och språkliga mångfald. Projekt ska bland annat främja internationella nätverk, digital teknik och ömsesidigt lärande över gränser inom kultur och media.

Mer information:

Kreativa Europa
Svensk kontaktpunkt, Kulturrådet:

Ambient assisted living joint programme (AAL JP)

Programmet syftar till att främja utveckling av innovativa informations- och kommunikations (IKT) baserade produkter, tjänster och system för äldre. Ny teknik kan t ex skapa bättre möjligheter för äldre att stanna längre i hemmiljö, ta aktiv del i samhället eller ge stöd i vård och hälsofrågor.

Mer information:

AAL JP
Svensk kontaktpunkt, Vinnova

Europeiska energieffektivitetsfonden (EEEF)

Den europeiska fonden för energieffektivitet har som syfte att stödja EU:s klimatmål genom att förbättra marknaden för investeringar i energieffektivisering samt småskaliga projekt för förnybar energiproduktion. Fonden har även mål att attrahera mer kapital till investeringar som gynnar klimatomställningen.

Mer information:

European energy efficiency fund

Managenergy

ManagEnergy är ett initiativ (ej ett EU-program) finansierat av EU som syftar till att stötta aktörer från den offentliga sektorn som arbetar med energieffektivisering och förnybar energi på lokal och regional nivå.
ManagEnergy anordnar workshops och möten för de lokala och regionala energiaktörer samt ger uppdaterad information som bland annat rör investeringar i energi och energieffektivitet.
Webbplatsen har ett brett utbud av goda exempel.