Nedan hittar du en kortfattad beskrivning av de olika programmen. Mer information hittar du i Sveriges Allmännyttas guide till EU-finansiering.

Interreg

De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränser. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Sverige deltar i totalt 13 av dessa EU-program, även kallade INTERREG. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske i hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta.

Fokus för programperioden 2014-2020 kommer att vara forskning och innovation, hållbara transporter, skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad och att främja utvecklingen av miljövänliga energikällor. Exempel på insatser kan vara att stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga byggnader och inom bostadssektorn. Andra insatser har ökad rörlighet på arbetsmarknaden som mål vilket kan ske genom validering och certifiering av kunskap eller utveckling av gemensamma utbildningar och praktik.

Olika typer av interreg-program

Det finns olika typer av interreg-program men i samtliga krävs ett internationellt partnerskap. Partnerskapen skiljer sig åt mellan de olika typerna av interreg-program från partners i två länder över en nationsgräns i de gränsregionala programmen till ett brett geografiskt partnerskap över hela EU i de interregionala programmen.

Till skillnad från sektorsprogrammen så finns en geografisk avgränsning i interreg programmen vilket betyder att enbart kommunala bostadsföretag från de län som ingår i det aktuella programmet kan söka pengar. Nedan presenteras kort samtliga program samt vilka län som omfattas av respektive program.

Gränsregionala program

I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.

Transnationella program

I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder.

Interregionala program

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för ett nationellt samt åtta regionala strukturfondsprogram under 2014 – 2020. Antalet insatser har minskat, från tidigare period, och har starkare anknytning till Europa 2020-strategin, EU:s tillväxtstrategi, vilket bör åstadkomma en mer märkbar förändring i Europas regioner under den aktuella perioden. Minst 20 procent av insatserna ska användas till insatser inriktade på att stödja omställning till en koldioxidsnål ekonomi för långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling.

Nationellt regionalfondsprogram

Det nationella regionalfondsprogrammet ska komplettera de insatser som görs inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Det ska också underlätta samverkan mellan regional, nationell och europeisk politik.

Projekt i det nationella programmet kan t ex vara nätverk som underlättar för företag att göra sin verksamhet mer energieffektiv eller nätverk för innovations- och teknikupphandling.

Regionala program

De regionala programmen har lite olika prioriteringar beroende på vilka behov som finns men det finns många likheter och olika exempel på projekt kan vara utbyggnad av bredband och höghastighetsnät samt utbyggnaden av e-tjänster, att underlätta för företag att utveckla test- och demonstrationsmiljöer kring koldioxidsnål teknik. Andra projekt kan ha inriktning mot hållbar stadsutveckling och främja innovationsprocess för att koppla samman insatser kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, liksom möjligheter att skapa arbetstillfällen eller energieffektivare teknik och hushållning med energi i bostäder och fastigheter både vad av ser klimatskal och drift, till exempel ventilation, styrning och belysning.

Europeiska socialfonden (ESF)

Enligt Socialfondsprogrammet 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå målsättningarna i Europa 2020-strategin.

Europeiska Socialfonden ska bidra till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning på lång sikt. Det ska bland annat ske genom att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad förstärks och genom utvecklad samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Tre programområden

Programmet har tre programområden som genom sina mål och insatser ska bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och en förstärkning av geografiskt utsatta områden.

Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Området omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.

Programområde 2 – Öka övergångarna till arbete

Satsningarna gäller bland annat metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Satsningarna ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken.
Målgrupperna är unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), de som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete samt nyanlända, främst kvinnor.

Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga är en särskild satsning av kommissionen som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga. I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.
Det kan handla om att förstärka och intensifiera förmedlingsinsatser, ge mer kvalitativa insatser till unga som bedöms riskera att hamna i långtidsarbetslöshet.

Exempel på projekt är kompetensutveckling för personal för att höja den grundläggande kunskapsnivån och rusta för ett föränderligt arbetsliv. Med relevant kompetens stärks individens ställning på arbetsmarknaden och möjligheterna förbättras att klara pågående strukturomvandlingar, byta yrke och bransch samt att stanna kvar längre tid i arbetslivet.

Regionala program

Programmet genomförs i åtta geografiska områden, vilka är gemensamma med Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns en regional handlingsplan för varje område. En nationell handlingsplan finns också som anger ramar, utgångspunkter och prioriteringar för satsningarna ur ett nationellt perspektiv.

För att öka Socialfondens lokala förankring finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. Varje partnerskap enas om hur den regionala planen ska använda medlen. Samtliga regionala planer omfattar Socialfondens programområden men har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna. Strukturfondspartnerskapen prioriterar mellan de projektansökningar som ESF-rådet har godkänt.

Utlysningar av programmets prioriterade områden ser olika ut i olika regioner. För mer info se programmets webbplats: www.esf.se