Utformning

Investeringsstödet är flexibelt utformat. Sveriges Allmännytta bedömer att det ger goda möjligheter att förbättra boendet för äldre, i såväl nyproduktionen som i det befintliga beståndet. Bostadsföretagen får bättre möjligheter än med det förra investeringsstödet, se nedan, att använda och utveckla det befintliga beståndet, bland annat med träffpunkter.

Länsstyrelsen handlägger stödet. Boverket har utformat tillämpningsföreskrifter, ansökningsformulär och informationsmaterial. Du hittar detta material samt förordningen i länklista nedan.

Några begrepp att känna till

Särskilda boendeformer
Kallas idag också vård- och omsorgsboende. För att få ett sådant boende krävs en behovsprövning och ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Allmänna utrymmen i fastigheten
Här avses trapphus, entréer, tvättstugor, avfallsutrymmen och liknande. Investeringsstödet kan användas även för att göra anpassningar i dessa utrymmen så att de fungerar bättre för äldre. Denna del av stödet är inte kopplat enbart till att man inför nya bostäder eller boendeformer för äldre, det kan också göras i fastigheter där det bor många seniorer

Bostäder för äldre, vad avses?
I förordningen för investeringsstödet avses lägenheter som upplåts med vanlig hyresrätt eller kooperativ hyresrätt och är avsedda för hushåll där en person fyllt 65 år. I husen, eller i nära anslutning till bostäderna, ska det finnas gemensamma utrymmen för de boendes olika aktiviteter. Vanliga hyreslägenheter kan byggas om för äldre och det räknas då som nytillskott.

Kravet på ett nytillskott av bostäder gäller dock inte vid renoveringar av särskilda boenden.

Utrymmen för gemensamma aktiviteter
De gemensamma utrymmena är avsedda för de boendes måltider och samvaro och aktiviteter som främjar gemenskap och trygghet. Utrymmen ska finnas i, eller i nära anslutning till fastigheterna med bostäder för äldre.

Personalstöd
I eller i anslutning till de gemensamma utrymmena ska det finnas personal dagligen som på olika sätt hjälper de boende, bland annat så att olika aktiviteter ska fungera. Man kan få stöd för personalkostnaderna med ytterligare max 10 procent beräknat på det samlade stödbeloppet ovan. Daglig personal betyder alla dagar i veckan. I förordningen finns inga krav på hur mycket tid varje dag. Behovet får styra.

Tjänster
Istället för personal kan det finnas tillgång till andra gemensamma tjänster. De ska finnas i eller i anslutning till de gemensamma utrymmena. Vad som avses med tjänster klargörs inte mer än så i förordningen.

Vilka belopp?

I förordningen finns ingen bortre tidsgräns för när stödet upphör.

 1. Nybyggnadsprojekt kan få stöd med ett belopp om högst 3 600 kronor per kvadratmeter boarea
 2. Ombyggnadsprojekt kan få stöd med ett belopp om högst 3 200 kronor per kvadratmeter boarea
 3. Anpassningar kan få stöd med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av kostnaden, dock högst 200 000 kr för ett enskilt projekt
  En eller två personer?

För en bostadslägenhet som kan användas av en person lämnas stöd till högst 35 kvadratmeter och för högst 15 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

För en bostadslägenhet som kan användas av två personer lämnas stöd till högst 50 kvadratmeter och för högst 20 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Sveriges Allmännyttas reflektioner

Stödets utformning ger god flexibilitet och kombinationsmöjligheter.  Bostadsföretagen kan både nyproducera och utveckla befintligt bestånd. Fastigheter som har god tillgänglighet, eller kan få det, kan användas och kompletteras med träffpunkter med olika aktiviteter. Vilka insatser som görs och hur de utformas avgörs av behov, resurser och möjligheter på den lokala bostadsmarknaden.

De formella kraven på tillgänglighet och användbarhet är inte särskilt höga. Men det är givetvis viktigt att närmiljö, fastigheter och lägenheter får en så god utformning som möjligt i nyproduktionen och förbättras så långt det går i det befintliga bestånd som förändras till ett boende för seniorer.  Särskild uppmärksamhet bör ges till badrummen.

Praxis om hur stödet kan användas kommer att utbildas under resans gång. Detta gäller bland annat vad som kommer att räknas som tjänster.

”Stöd lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”.

Det finns två investeringsstöd till hyresrätter. Dels det här för bostäder för äldre, men även för nyproduktion.

Investeringsstödet 2007-2014

Den här texten ger ett perspektiv på hur kraven i investeringsstödet förändrats sedan det infördes för drygt 10 års sedan. Kraven har minskat.

Det fanns ett investeringsstöd till äldrebostäder under åren 2007–2014. I slutet av 2009 breddades tillämpningen och i samband med detta lanserades begreppet trygghetsbostäder. Det nya stödet innehåller en del förändringar:

 • Begreppet trygghetsbostäder används inte längre.
 • Ålderskravet är sänkt till 65 år och äldre, från tidigare 70 år
 • Kravet på tillgängligheten är normal nivå enligt SIS standard (2006). Tidigare gällde att badrummen skulle ha den högre tillgänglighetsnivån.
 • Det går initialt att initialt få ett visst stöd även för personalkostnaderna, till exempel en trygghetsvärd.
 • Tillgång till gemensamma tjänster kan i vissa fall ersätta kravet på personalstöd.
 •  Stöd för att göra tillgänglighetsanpassningar i de allmänna utrymmen som är kopplade till bostäderna för äldre.
 •  Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör särskilda boendeformer för äldre enligt Socialtjänstlagen.
 • Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden
 • Anpassning av allmänna utrymmen, i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.