Regelverk

Bokföringslagen

Bokföringslagen, BFL, innehåller regler gällande räkenskapsår, löpande bokföring, verifikationer och arkivering av räkenskapsmaterial.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen, ÅRL, innehåller bestämmelser om årsredovisningens innehåll, koncernredovisning, delårsrapportering med mera.

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden, BFN, är ett statligt expertorgan som ansvarar för att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Man ger också ut vägledningar och informationsmaterial.

K2, K3 eller K4?

K står för kategori, och syftar på en av fyra kategorier av regelverk för hur redovisningen ska utformas som gäller för alla svenska företag. Större företag måste tillämpa K3-regelverket, och för att klassas som större ska man minst två år i rad uppfylla minst två av nedanstående tre kriterier:

  • Minst 50 anställda
  • Omsättning minst 80 miljoner kronor
  • Balansomslutning minst 40 miljoner kronor

Detta innebär att flertalet av Sveriges allmännyttiga företag klassas som större företag och ska tillämpa K3-reglerna.