Regelverk

Bokföringslagen

Bokföringslagen, BFL, innehåller regler gällande räkenskapsår, löpande bokföring, verifikationer och arkivering av räkenskapsmaterial.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen, ÅRL, innehåller bestämmelser om årsredovisningens innehåll, koncernredovisning, delårsrapportering med mera.

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden, BFN, är ett statligt expertorgan som ansvarar för att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Man ger också ut vägledningar och informationsmaterial.

K2, K3 eller K4?

K står för kategori, och syftar på en av fyra kategorier av regelverk för hur redovisningen ska utformas som gäller för alla svenska företag. Allmännyttiga bostadsföretag tillämpar normalt antingen K2 eller K3, men kan i vissa fall frivilligt välja K4-regler.