Ett av de övergripande målen i Klimatinitiativet är att minska energianvändningen med 30 procent fram till 2030. Framstegen har varit stora under de år som gått sedan 2018 när Klimatinitiativet skapades, men arbetet och förändringen har pågått längre än så.

– Vi har sett mellan 1 och 1,5 procents minskning varje år sedan 2007, vilket är väldigt positivt. Men det är inget som sker av sig självt utan det är för att våra medlemmar arbetar aktivt med de här frågorna. De avsätter resurser, anställer kompetent personal eller utbildar den personal man har, och därför har den här ändringen åstadkommits, säger Hans Dahlin som är energiexpert på Sveriges Allmännytta.

En viktig del för att kunna åstadkomma en förändring i energisystemet är just det som Hans nämner: att allmännyttiga bostadsföretag visar engagemang och tillsätter eller skapar resurser för att kontinuerligt minska energianvändningen i fastighetsbeståndet.

– Vi på Sveriges Allmännytta jobbar mycket med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte kring det här, samtidigt som vi försöker lyfta goda exempel på vad som kan göras och kanske också vad som inte bör göras, säger Hans Dahlin.

Konkreta åtgärder

Och vad behöver vi då egentligen göra för att effektivisera och minska vår energianvändning? Det finns flera väldigt konkreta saker att arbeta med idag, som att skapa bättre styrning av byggnaders uppvärmning i förhållande till både inomhus- och utomhustemperatur, tilläggsisolering, byte av fönster och dörrar och att skapa effektivare belysning eller tvättutrustning.

– Det bästa är om man minskar både sin fjärrvärmeanvändning och sin elanvändning. Minskar man elanvändningen genom till exempel effektivare tvättutrustning så bidrar man också till elsystemet i stort i och med att man minskar effektbehovet när det är som störst.

Just effektfrågan har fått mer och mer utrymme i debatten den senaste tiden. I takt med att vi i högre utsträckning får el från förnybara och mer väderberoende energikällor, som vind- och solkraft, så krävs det att energianvändningen sprids ut mer över dygnet och årstiderna. Kan exempelvis användningen av tvättutrustning – eller laddning av elbilar – spridas ut över dygnets alla timmar är det positivt för effekttillgången.

Ett av tre fokusområden

– Ett av de tre fokusområdena inom Klimatinitiativet är Effekttoppar och förnybar energi, så det är något vi arbetar koncentrerat med. Det handlar bland annat om att minska energianvändningen när den är som störst och det gäller både el och fjärrvärme. Vi har tagit fram vad vi kallar för ett effekt-mätetal för fjärrvärme och för el, som medlemmarna nyligen har börjat använda. Det ska vara ett hjälpmedel för våra medlemmar att jobba med den här frågan framöver, berättar Hans Dahlin och fortsätter:

– I fokusområdet ingår också att öka andelen förnybar energi, och då även bioeldad energi i våra kraftvärmeverk, utöver vindkraft och solenergi. Det gäller både egenproducerad el och att energileverantörer och fjärrvärmebolag ökar andelen förnybara bränslen i sin el- och värmeproduktion så att importerad el baserad på fossila bränslen inte behöver användas när effekten inte räcker till i Sverige under våra kallaste dagar.

Text: Robin Widing

Denna artikel har tidigare varit publicerad i Sveriges Allmännyttas bilaga i DN vecka 50/2021.