Förändringar inom energisektorn är på gång med ökad användning av energigemenskaper och mindre nät som inte kräver tillstånd (icke koncessionspliktiga).  

Energigemenskaper 

Energigemenskaper är ett relativt nytt och brett begrepp som i princip innebär att människor eller företag tillsammans delar på energiproduktion, förbrukning och energilagring inom gemenskapen.   

– Det kan till exempel vara en gemensam solfångaranläggning där värmen distribueras till flera olika byggnader. Men det kan även gälla andra energislag, exempelvis el, berättar Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.  

Energigemenskaper främjar lokal självförsörjning, minskar beroendet av centraliserade energisystem och skapar ofta ekonomiska och miljömässiga fördelar.   

Icke koncessionspliktiga nät 

Icke koncessionspliktiga nät är oftast småskaliga och lyder inte under samma regelverk som de större koncessionspliktiga näten.  

– Det krävs dock tillstånd från Energimarknadsinspektionen för att bygga och använda starkströmsledningar utan krav på nätkoncession, säger Björn Berggren.  

Det finns däremot inget krav på att begära ett bindande besked. Utan ett bindande besked innebär att det är innehavaren av ledningen som står för risken att ledningen kräver nätkoncession. Svensk solenergi har gjort en tolkning av vilka nät som kan undantas från nätkoncession.  

Två utvecklingsprojekt 

Energigemenskaper är på frammarsch och Sveriges Allmännytta deltar i och stöttar två projekt Masterpiece och Grön omställning av etageboliger.   

Det EU-finansierade projektet ”Masterpiece” kommer inom kort att genomföra en mötesserie för att fördjupa förståelsen för energigemenskapernas betydelse och möjlighet att förändra energiområdet.   

– Målet är att samla både experter, aktörer och entusiaster för att samla kunskap, erfarenheter och insikter och skapa en djupare förståelse för energigemenskapernas betydelse och potential.  

Läs mer om projekten: 

MASTERPIECE 

Grön Omställning av Etageboliger