Sveriges Allmännytta föreslår att det införs ett hyresavdrag för hyresgäster i nybyggda hus. Hyresavdraget fungerar som en skattereduktion, vilken ökar hushållens möjligheter att efterfråga nybyggda hyresbostäder trots att ökade kostnader har drivit upp hyrorna.

– Hyresavdraget kan tillsammans med andra åtgärder bidra till att upprätthålla en hyfsad nivå på nyproduktionen, säger Anders Nordstrand.

Sedan flera år finns ett ROT-avdrag för det ägda boendet, vilket innebär att vissa bostadskostnader subventioneras genom en skattereduktion. Avdraget fungerar i korthet så att den som köper en viss godkänd tjänst till bostaden får göra avdrag med en del av arbetskostnaden, vilket minskar den skatt man är skyldig att betala. Företaget som säljer tjänsten gör avdraget redan på fakturan och erhåller sedan motsvarande belopp från Skatteverket.

Hyresavdraget konstrueras på ett sätt som liknar ROT-avdraget

Hyresavdraget kan konstrueras på ett sätt som liknar ROT-avdraget, med den skillnaden att avdraget görs på hyresavin i stället för på fakturan. När hyresavtalet tecknas för en lägenhet i ett nybyggt hyreshus kan hyresgästen och hyresvärden komma överens om att hyresavdrag ska göras, vilket skrivs in i hyresavtalet. På varje hyresfaktura anges sedan hyresbeloppet, avdragsbeloppet och det belopp som faktiskt ska betalas. Hyresvärden erhåller därefter ett belopp motsvarande hyresavdraget från Skatteverket. I hyresgästens deklaration kommer hyresavdraget att redovisas.

– Reglerna för ett hyresavdrag behöver utformas så att de verkligen leder till att fler bostäder byggs och att subventionen inte hamnar i byggföretagens eller fastighetsägarnas fickor utan kommer de enskilda hyresgästerna till del, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

– En förutsättning för att någon aktör – allmännyttig eller privat – ska vilja investera i nya bostäder är att de går att hyra ut och ge en rimlig avkastning. När betalningsförmåga och produktionskostnad konvergerar får hushållen större möjligheter att efterfråga det som byggs, vilket kommer att öka intresset att bygga nya bostäder.

Hyresavdraget ökar möjligheten att efterfråga nybyggda bostäder

Genom en bestämd gräns för hur hög den faktiska hyresnivån får vara för att medge hyresavdrag förhindras att avdrag kan göras för orimligt höga hyror. Ett sådant tak kan till exempel kopplas till en överenskommelse om presumtionshyra, vilken begränsar hyran till att ge fastighetsägaren kostnadstäckning och en rimlig vinst.

– Ett hyresavdragsbelopp bör vara så stort att det verkligen ökar hushållens möjligheter att efterfråga nybyggda bostäder. Beloppet kan beräknas utifrån storleken på det hyresbelopp som överstiger en fastställd normhyra, vilken kan variera mellan olika delar av landet, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Hyresavdraget bör första året uppgå till 50 procent av det belopp som överstiger normhyran och sedan avvecklas succesivt och linjärt under presumtionstiden som är 15 år. Hyresavdraget följer lägenheten under hela denna tid.

Den utgående presumtionshyran ska också kunna justeras på samma sätt som andra hyresbostäder med presumtionshyra; regler som för närvarande är föremål för översyn av en statlig utredning.

Hyresavdrag för den som har inkomst

Precis som med ROT-avdraget behöver den enskilde som vill nyttja hyresavdraget ha en inkomst som beskattas med minst det belopp som avdraget avser. Om hyresgästen vid taxeringen inte skulle ha tillräcklig inkomst för att hyresavdraget ska kunna göras, måste hyresgästen betala tillbaka hyresavdragsbeloppet till hyresvärden och hyresvärden betala tillbaka samma belopp till Skatteverket.

– Ett hyresavdrag kan bara nyttjas av den som har en inkomst. Hyran kommer att vara relativt hög även efter avdrag, så hushållet måste ha en hyfsad inkomst för att kunna betala hyran. Hyresavdraget hjälper inte hushåll med låga inkomster, de behöver andra former av stöd, som till exempel ett höjt bostadsbidrag eller bostadstillägg. Men ett hyresavdrag kan bidra till att upprätthålla en rimlig nyproduktion, säger Jörgen Mark-Nielsen.

– Möjligheten till hyresavdrag bör ses som en tillfällig åtgärd för att bidra till att upprätthålla en hyfsad nivå på bostadsbyggandet under lågkonjunkturen. En lämplig period är att hyresavdraget blir möjligt att avtala om för bostäder som färdigställs under åren 2025–2030.

– Hyresavdraget är en av flera åtgärder som tillsammans kan bidra till att upprätthålla en rimlig nyproduktion. Det behövs också en kostnadspress nedåt genom låg moms (6 procent) på bostadshyra, minskade ränteavdragsbegränsningar, typgodkännande av standardiserade hus och att allmännyttan inte ska behöva tillämpa LOU, säger Anders Nordstrand.

Så här kan hyresavdraget fungera

Förutsättningar
Bostaden: Lägenhet med tre rum och kök på 75 kvadratmeter
Fastställd normhyra: 1 600 kronor per kvadratmeter
Månadshyra före hyresavdrag: 14 000 kronor

Normhyran per månad uppgår till 10 000 kronor (75 x 1600 / 12). Differensen mellan faktisk hyra och normhyra är således 4000 kronor per månad. Eftersom hyresavdraget utgör 50 procent av detta belopp ska hyresavdraget år 1 vara 2000 kronor per månad. År 2 ska det minska med en femtondel och uppgår då till 1867 kronor och år 3 till 1733 kronor.

Vad kostar hyresavdraget?

Statens kostnad för hyresavdraget beror främst på hur mycket som byggs och hyrs ut med hyresavdrag, men påverkas också av hyresnivåerna. I diagrammet redovisas en förenklad beräkning av skattebortfallet i fast penningvärde. Beräkningen bygger helt på ovan nämnda exempel med en normhyra på 10 000 kronor i månaden och att det byggs 15 000 bostäder med hyresavdrag varje år under sex år. Uppjustering av presumtionshyresnivå kommer att påverka utfallet i löpande priser. Det totala skattebortfallet i detta exempel blir drygt 17 miljarder kronor, vilket i genomsnitt är mindre än en miljard kronor per år under 20-årsperioden.

Hyresavdrag totalt miljoner kronor