Hållbar utveckling innebär att tillfredsställa dagens behov på ett sätt som inte påverkar möjligheterna för framtida generationer. Vägledande är FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling, som godkänts av och gäller för medlemsstaterna. I bostadsföretagens allmännyttiga syfte ingår ett samhällsansvar. I det ligger att bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Den ekologiska dimensionen innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra och handlar om att minska miljöpåverkan och resursförbrukning. Den ekonomiska dimensionen innefattar ekonomisk tillväxt och handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. Den sociala dimensionen innefattar välbefinnande, rättvisa, inflytande, rättigheter och individens behov och handlar om att bidra till delaktighet och social sammanhållning.

Tre dimensioner för hållbar utveckling

De tre dimensionerna av hållbar utveckling är varandras förutsättningar och stöd. Ekologisk och social hållbarhet är förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling. Ekologiska och sociala tillkortakommanden riskerar att förr eller senare drabba företagets ekonomi. Det krävs en stark och hållbar ekonomi för att kunna göra de investeringar som behövs för att skapa ekologisk och social hållbarhet.

Målkonflikter kan ändå uppkomma och behöva kompromisser och avvägningar. Att verka för hållbar utveckling innebär att väva ihop de tre dimensionerna till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.

Vilka bostadspolitiska åtgärder behövs?

Öka stödet till forskning om boende och hållbart byggande.

För att vi ska kunna utforma framtidens bostäder och bostadsområden på bästa sätt, och kunna möta den allt större mångfalden av behov och önskemål, behöver kunskapen öka om hur olika hushåll använder sina bostäder och hur deras boendeförhållanden ser ut.

Därför behövs ett ökat statligt stöd till forskning om hur människor bor och använder sina bostäder och sin närmiljö, och vilka behov och boendepreferenser som finns hos olika hushåll. Det behövs även mer forskning om hur vi ska bygga och utforma hållbara bostäder och stadsdelar.

Goda exempel från Allmännyttan