Boverket presenterade den 17 december en ny byggprognos och en långsiktig beräkning av byggbehovet. 52 500 nya bostäder förväntas påbörjas under 2021.

Myndigheten räknar med att bostadsmarknaden rider ut även vinterns pandemivåg, även om utfallet är svårt att bedöma.

– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket i ett pressmeddelande.

Överstiger befolkningsökningen

Boverket har uppdaterat sin bedömning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningarna visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Men det finns fortsatt ett stort underskott eftersom det tidigare år inte byggts lika många bostäder som har behövts.

Myndigheten bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen.

Hög byggtakt för hyresrätter

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under de senaste fyra kvartalen (kvartal fyra 2019 till och med kvartal tre 2020). Siffran inkluderar nettotillskott genom ombyggnad. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent, medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett. Men utvecklingen skiljer sig betydligt åt i landet.

Bostadspriserna har ökat markant i år, vilket lägger grunden för ett ökat byggande av bostadsrätter och småhus under 2021. Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter samtidigt minskar något, trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021.

Påverkan av pandemin

Sveriges Allmännytta genomförde i våras en enkät till medlemsföretagen om pandemins påverkan på byggandet.

– Baserat på resultatet hade vi förväntat oss en annan utveckling än vad vi ser i dag. Vi befarade över 20 procent av projekten skulle påverkas av pandemin. Boverkets siffror visar på en ökning av byggandet och att hyresrätten som boendeform står stark. Nästan hälften av alla nya bostäder är hyresrätter och här har ju allmännyttan självklart bidragit, säger Jonas Högset, chef för enheten för fastighet och boende på Sveriges Allmännytta.

Fortsatt ökade byggkostnader

I veckan presenterade också SCB ny statistik som visar att faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent mellan oktober och november 2020. Årsförändringen för byggkostnaderna var 1,3 procent i november.

– Samtidigt som vi ser en hög och ökande byggtakt av nya bostäder så fortsätter det oroande mönstret med kostnadsökningar. Trots att den årliga ökningen inte är så stor procentuellt, så behöver vi se en kontinuerlig minskning av kostnaderna om vi faktiskt ska lyckas med att bygga bort det underskott på bostäder som Boverket anger, säger Jonas Högset.

Prognos för antal påbörjade bostäder (december 2020)

Nybyggnad 2019 2020 2021
Flerbostadshus 37 700 41 000 38 800
Bostadsrätt 14 000 13 500 14 300
Hyresrätt 23 300 27 000 24 000
Äganderätt 400 500 500
Småhus 10 700 10 500 11 200
Total nybyggnad 48 400 51 500 50 000
Nettotillskott genom ombyggnad 3 200 2 500 2 500
Totalt påbörjade bostäder 51 600 54 000 52 500