Den viktigaste nyheten för bostadsbranschen i regeringens förslag till vårändringsbudget är att investeringsstödet till hyresbostäder återupptas. Förslaget innebär att alla fastighetsägare som inte hann få sina ansökningar behandlade före årsskiftet nu kan få det. Det handlar om tusentals bostäder där man står beredd att sätta spaden i marken.

– Förslaget att fortsätta med investeringsstödet är bra för SABOs medlemsföretag. Flera företag drabbades av snabbstoppet i vintras. När stödet nu återupptas blir det möjligt att genomföra ett stort antal projekt runt om i landet, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Beslut om framtida åtagande

Besluten om investeringsstöd fattas innan byggena påbörjas, medan utbetalningen görs först när husen står klara. Det innebär att ett beslut om stöd påverkar statens ekonomi två år senare. Riksdagen måste därför redan nu besluta om det framtida ekonomiska åtagandet genom ett så kallat bemyndigande till regeringen.

Riksdagens budgetbeslut i december – som följde Moderaternas och Kristdemokraternas förslag – innefattade inte något sådant bemyndigande för 2019. Det innebar att länsstyrelserna inte kunde behandla ansökningar om stöd efter årsskiftet.

Men regeringens förslag till vårändringsbudget – som även Liberalerna och Centerpartiet står bakom – innehåller nu ett sådant bemyndigande för 2019. Under året kan regeringen därför göra åtaganden för framtida anslag på högst sex miljarder kronor (inklusive tidigare åtaganden) under åren 2020–2022. Därmed kan länsstyrelserna återuppta handläggningen av de ansökningar om stöd som inte hann behandlas före årsskiftet.

Framgång för SABO

– Detta är en stor framgång för SABO och medlemsföretagen eftersom vi i debatten i anslutning till budgetbeslutet lyfte fram det orimliga med ett snabbstopp av investeringsstödet. Långt framskridna projekt fick ställas in, samtidigt som behovet av bostäder till rimliga hyror är skriande på många håll, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på SABO.

– Det snabba beskedet om att inkomna ansökningar nu ska kunna behandlas gör att de projekt som pausats bör kunna återupptas relativt snart.

Oklart hur stödet ska ändras

I Januariavtalet – som träffades mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet – sägs att investeringsstödet ska göras om. Stödet ska enligt avtalet ”koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet”. Vad det innebär konkret framgår inte i vårändringsbudgeten, utan regeringen aviserar att man återkommer om detta.

– Vi hoppas på ett snabbt besked från regeringen om den nya utformningen av investeringsstödet. Fler bostäder med rimliga hyror behöver byggas och rätt utformat kan investeringsstödet knuffa nästan lönsamma projekt över ribban så att de blir lönsamma och därmed kan förverkligas, säger Anders Nordstrand.

I förslaget till vårändringsbudget minskas anslaget till investeringsstöd för 2019 med 750 miljoner kronor. Det beror på att de medel som riksdagen tidigare anslagit för året bedöms överstiga årets utbetalningar av tidigare beviljade stöd. I stället beräknas utgifterna öka under kommande år, till följd av stöd som beviljats senare.

Andra förslag i budgeten

  • Anslaget till energiteknik ökas med 300 miljoner kronor för att förenkla för fler att installera solceller. Totalt anslås 786 miljoner kronor för utbyggnad av solceller. Samtidigt sänks stödnivån från 30 till 20 procent.
  • Myndigheten Delmos (Delegationen mot segregation) kommer inte att avvecklas, utan arbetar vidare för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.
  • Anslaget till Tillväxtverket för åtgärder som minskar och motverkar segregation ökar från 100 miljoner kronor till 421 miljoner kronor. Det kan handla om åtgärder som leder till lägre långtidsarbetslöshet, höjda skolresultat, minskad brottslighet och stärkt samhällsservice.
  • Uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift minskas för anställda ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Detta kan göra det möjligt för fler bostadsföretag att anställa unga sommarjobbare.

Riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten i juni.