Regeringen menar att även den som bor i glesbygd bör ha tillgång till snabbt bredband. I budgetpropositionen för 2022 föreslås därför att det satsas ytterligare 500 miljoner kronor på utbyggnaden av bredband i hela landet. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer totalt 1,3 miljarder kronor kunna fördelas till utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden år 2022.

– En bra satsning, men det är mer än pengar som behövs för att verkligen kunna ta nästa steg i bredbandsutbyggnaden. Om ett helt uppkopplat Sverige ska bli verklighet till 2025 måste regeringens fokus nu riktas mot trådlös uppkoppling inomhus, samverkan mellan mobiloperatörer och nationell roaming, säger Carl Ståhle, expert på digital fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Trådlös bredbandstäckning inomhus måste fungera

Tillgång till trådlös uppkoppling inom ramen för Sveriges bredbandsutbyggnad aktualiserades på nytt i våras med Post- och telestyrelsens förslag om lokala 5G-tillstånd. Förslaget innebär att fastighetsägare genom lokala tillstånd får skaffa egna 5G-nät inne i fastigheterna.

– 5G-nätet kan ge markant snabbare uppkoppling, men för att det ska fungera krävs fler antenner inne i fastigheterna. Dagens välisolerade och energieffektiva hus har tjockare väggar och därmed får signalerna svårt att tränga igenom. Lokala 5G-tillstånd för att installera inomhusnät är helt nödvändiga, men ska 5G fungera inomhus krävs nationell roaming och att licenserna tilldelas de som faktiskt har möjlighet att installera ett inomhusnät, fastighetsägaren eller den som har avtal med fastighetsägaren, säger Carl Ståhle.

Inför nationell roaming

Utomlands kopplas telefonen upp mot de nät som finns tillgängliga, så kallad roaming. Idag finns ingen nationell motsvarighet i Sverige. Det gör att den med ett utländskt telefonabonnemang har bättre mobiltäckning i Sverige, än en med ett svenskt.

– Om en fastighetsägare ska installera inomhusnät för hyresgästerna måste det tillföra en nytta. Det finns ingen nytta eller betalningsvilja om 5G inte kommer ut på de nationella näten. Med nationell roaming skapar fastighetsägarna dessutom en nytta genom att avlasta mobiloperatörernas makronät, säger Carl.

– Vår bedömning är att få är beredda att ha flera telefonabonnemang för att få 5G-täckning i enskilda hus. Inte heller finns bandbredd nog för att alla operatörer ska installera antenner i varje hus. Nationell roaming behövs helt enkelt för att använda 5G inomhus, fortsätter Carl.

Involvera fastighetsägarna i bredbandsstrategin

Studier från RISE visar att 80 procent av all mobil konsumtion sker inomhus och 80 procent av all telefoni är mobil. Dessutom ökar mängden data med införandet av Internet of Things (IoT) och ökad mängd strömmad media.

– Allt fler samhällstjänster kräver tillgång till nätet, liksom distansarbete och näthandel. Många tänker inte på att den första metern alltid är trådlös, mobiltelefonen eller paddan har ju inte ett bredbandsuttag. Därför måste bredbandsstrategin ta höjd för ett ökat behov av trådlös bredbandsuppkoppling och fastighetsägarna måste involveras om det ska fungera, säger Carl.

Nytt uppdrag för att förbättra mobiltäckningen

Nyligen fick Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att främja mobiltäckning i hela landet. Bland annat ska PTS ska analysera behovet av stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. PTS ska särskilt utreda om de beloppsgränser som gäller för statens stöd för sådana åtgärder, bör förändras.

– Uppdraget syftar till att förbättra mobiluppkopplingen på platser där den idag är otillräcklig. Det framgår inte av uppdraget, men en möjlig lösning för att bidra till detta är just att hantera och lösa frågan om mobil inomhustäckning, avslutar Carl.