Sveriges Allmännytta organiserar nio råd som fokuserar på olika områden. Råden består av experter från medlemsföretagen och bistår Sveriges Allmännytta med att identifiera och prioritera viktiga frågor samt ger råd remissvar och opinionsbildning.

I februari träffades miljörådet och energirådet för att starta och prioritera kommande arbete. Råden diskuterade gemensamt kommande utmaningar genom krav på energiledningssystem, utvecklingen av Klimatinitiativet och möjligheterna med inköp via HBV.

Energirådets prioriteringar

På träffen identifierade energirådet ett flertal områden som behöver prioriteras:

  • Energirenovering: Möjligheter och hinder för att öka energieffektiviseringstakten, med fokus på kunskapsspridning.
  • Energigemenskaper: Behov av att sprida mer kunskap kring legala ramar och tekniska lösningar.
  • Digitaliseringens möjligheter: Gärna söka och initiera piloter som driver utvecklingen framåt.
  • Lagar och regelverk: Viktigt att kontinuerligt bevaka och opinionsbilda inom området.

– Energirådet är otroligt värdefullt för mig. Dels i det dagliga arbetet, men även för att vi årligen träffas och identifierar vilka som är de stora frågorna som ska prioriteras, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Miljörådets viktigaste frågor

Miljörådet arbetade med Sveriges Allmännyttas agenda för 2023-2027 och kom med en lång önskelista. En stor del handlade om att bryta ner strategiska frågor till att kunna hanteras i vardagen. Här är några exempel:

  • Minskad klimatpåverkan. Hur beräknar man klimatutsläpp i praktiken? Utbildning för projektledare, inköpare, förvaltning; ej bara hållbarhetspersoner.
  • Hållbarhetsrapportering. Ett praktiskt stöd behövs efter hållbarhetsprogrammet. Stöd för dem som ingår i en koncern.
  • Cirkulär ekonomi. För att gå från pilotprojekt till generella lösningar behövs riktlinjer. Vi behöver mer kunskap om verksamhetsavfall ska mätas, följas upp, minska och cirkuleras.
  • Grön mobilitet. Ett område som gått i stå. Hur ökar vi användningen i befintligt bestånd, vem har rådighet över utsläppen. Och hur kan vi arbeta med grön mobilitet på mindre orter.
  • Farliga ämnen. Det behövs ett kunskapslyft för att generellt öka kunskapen och fasa ut produkter med farliga ämnen.

– Miljörådet sprudlar av idéer – både på strategisk och praktisk nivå – alla ska med på hållbarhetsresan! Det är en förmån att få tillgång till så kompetenta personer – det är ett stort stöd i min vardag, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännyttas alla råd och nätverk.