Detta efter att en dom i Högsta domstolen medfört att hyresavtal för mobiltelefoniplatser kan ersättas med ledningsrätt. Det var den 24 november 2021 som Högsta domstolen meddelade sitt beslut i ett mål [1] som kommer få stor påverkan på den fortsatta utbyggnaden av 5g-nätet för mobiltelefoni. Domen innebär att en teleoperatör med basstationer för mobiltelefoni på sex fastigheter i Luleå får ersätta sina befintliga lokalhyresavtal med fastighetsägaren med en mycket långtgående ledningsrätt.

Nackdelar jämfört med hyresavtal

Ledningsrätt innebär stora nackdelar för fastighetsägare jämfört med ett hyresavtal. Både äganderätt och möjligheter att ändra en befintlig byggnad eller bygga nytt begränsas kraftigt. Framför allt är ledningsrätten evig, vilket innebär att den finns kvar om huset rivs eller brinner ned. Då måste fastighetsägarna bygga upp huset på nytt för att garantera att mobilsändning kan ske. Om en fastighetsägare vill göra ändringar på sin fastighet, exempelvis bygga på några våningar med bostäder, så måste fastighetsägaren ansöka om så kallad förrättning och bekosta denna. Kostnader som inte sällan uppgår till stora belopp, och är förenad med långa och osäkra processer.

Lagändring behövs

– En uppenbar följd av domen är att fastighetsägare kommer bli betydligt mer återhållsamma med att teckna hyresavtal för mobiltelefoni när det finns en betydande risk att operatören i ett senare skede ansöker om den mer förmånliga ledningsrätten. Samtidigt riskerar domen att fördyra utbyggnaden av 5g-nätet för operatörerna, när de inte kan utnyttja platser i befintliga byggnader. Processen med att bygga ut mobilnätet kan bromsas och kraftigt försenas, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

– Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ändra i ledningsrättslagen så att fastighetsägarens rätt till sina egna fastigheter upprätthålls. Det är en förutsättning för att 5g-utbyggnaden ska kunna fortsätta och att den nödvändiga utvecklingen av våra städer med nya bostäder och lokaler kan tillgodoses, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Debattartikel i Ny Teknik

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna skriver idag en debattartikel om frågan i Ny Teknik. Läs den på nyteknik.se.

Fotnot [1] Högsta domstolens avgörande i mål T 640–19