Konkurrensverket lämnade i maj ett förslag till ställningstagande om hur kraven på ändrings- och optionsklausuler i lagen om offentlig upphandling (LOU) förhåller sig till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. I förslaget ifrågasatte Konkurrensverket om ÄTA-bestämmelserna är förenliga med kraven på ändrings- och optionsklausulerna i LOU. Konkurrensverkets bedömning kan leda till att en ändring av ett kontrakt enbart med hänvisning till ÄTA-bestämmelserna anses vara en otillåten direktupphandling.

Sveriges Allmännytta har i ett yttrande till Konkurrensverket framfört skarp kritik mot förslaget. Sveriges Allmännytta lyfter att:

  • Konkurrensverkets förslag till ställningstagande skapar en osäkerhet om hur en förutsebar och ändamålsenlig riskfördelning kan ske mellan parterna i ett entreprenadavtal. Det kommer leda till svåröverskådliga negativa konsekvenser för samhällsbyggnadsbranschen.
  • Konkurrensverket bör ta upp utmaningarna inom byggentreprenadområdet och tolkningen av standardavtalen i dialog med aktörer och andra intressenter som har expertkunskap.
  • Konkurrensverkets rättsliga analys tar inte hänsyn till den komplexa verklighet som reglerna tillämpas inom. En rättslig analys behöver inkludera fler perspektiv än det upphandlingsrättsliga och en analys om hur frågorna hanteras i EU:s övriga medlemsstater.

Konkurrensverket lämnade också ett förslag till ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument. Sveriges Allmännytta är kritisk även till detta förslag som riskerar att leda till ett minskat användande av olika typer av nationella och internationella standarder.

I yttrandet lyfts att:

  • Konkurrensverkets förslag saknar en analys över de praktiska konsekvenserna av ställningstagandet. Årtionden av expertarbeten för att utveckla standarder som möjliggör relevanta, transparenta och likabehandlade krav riskerar att förloras.

Sveriges Allmännytta kommer att följa upp Konkurrensverkets fortsatta arbete med ställningstagandena.

Under länkar och dokument nedan kan du läsa Sveriges Allmännyttas yttrande och Konkurrensverkets förslag till ställningstaganden.