Uppdraget är en del i det åtgärdsprogram med fyrtio punkter för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor som regeringen presenterat.

Samverkan och långsiktighet

Kommunen ska se till att dess invånare får den hjälp och det stöd de behöver och har ett särskilt ansvar att ordna bostäder till vissa grupper. Förutom att kunna erbjuda ett lämpligt tillfälligt boende, som exempelvis skyddat boende, ska socialnämnden också kunna hjälpa våldsutsatta med en långsiktig boendelösning. Det kan innebära ett boende i hemkommunen, men också en flytt till en annan kommun. Samverkan med andra kommuner och med bostadsföretag kan därför vara värdefulla.

– Det är positivt att Länsstyrelserna får det här uppdraget. Det är inte alltid det fungerar för den som utsatts för våld att bo kvar i samma kommun. De flesta av våra medlemmar har en nära samverkan med kommunen kring olika lösningar för personer som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden, säger Åsa Schelin, expert på boendefrågor hos Sveriges Allmännytta.

Kartläggning av förutsättningar och hinder

Uppdraget innebär bland annat en översyn av tillgången till skyddat boende och vilka insatser kommunerna gör för att bistå våldsutsatta med en bostad. Vilken samverkan och vilka hinder som finns för att hjälpa våldsutsatta till en långsiktig boendelösning, är andra frågor länsstyrelserna ska se över.

– När det kommer till våldsutsatta har vi ingen tydlig bild av hur medlemmarna hanterar den frågan. Vi vet från bostadsmarknadsenkäten att 46 kommuner gav förtur till gruppen under 2021. När vi frågat medlemmarna anger ett trettiotal att man ger förtur på grund av sociala skäl – där är det möjligt att den här gruppen återfinns, säger Åsa Schelin.

Boendefrågan central för våldsutsatta

Att hitta en långsiktig boendelösning efter en tid i skyddat boende är svårt, vilket konstaterades i utredningen ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende”(SOU 2017:112). Det är inte ovanligt att den våldsutsatta i stället återplaceras i en tillfällig boendelösning, på hotell eller vandrarhem och blir kvar i ett sådant boende under en längre tid. Det är heller inte ovanligt att den våldsutsatta flyttar tillbaka till sin partner.

– Boendefrågan är givetvis avgörande för att kunna bryta upp och lämna en våldsam relation. En fast adress betyder så mycket mer än endast ett tryggt boende – skolgång, arbete och att kunna etablera nya sociala nätverk till exempel. Det är orimligt att tvingas tillbaka till en våldsam relation för att det inte går att hitta nytt boende, säger Åsa Schelin.

Regeringen anser att det är angeläget att alla våldsutsatta får tillgång till ett skyddat boende som möter deras behov och stöd till en långsiktig lösning efter det. Med detta uppdrag till Länsstyrelserna vill man öka kunskapen dels om hur kommunerna arbetar för att hjälpa våldsutsatta till ett ordnat boende, dels om de insatser kommunerna gör för att istället möjliggöra att den som utövat våldet flyttar.