Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot, mäklar och behandlar farligt avfall ska föra anteckningar innan transport, upprätta transportdokument och rapportera informationen till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister farligt avfall inom två dagar.

– Det är mycket som räknas som farligt avfall i ett bostadsföretags verksamhet, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta. Det kan till exempel vara ljuskällor, batterier, elektronisk utrustning, färg, fog och drivmedel.

Det finns inte någon nedre gräns för mängden avfall som ska rapporteras. Detta innebär att även mindre verksamheter inte är undantagna från kraven.
Anteckningsskyldigheten och rapporteringskraven är särskilt komplexa för bostadsföretag, där en stor del av arbetet inom förvaltningen är ett rörligt arbete. Vid ronderingar i förvaltningen hittas ibland farligt avfall, oftast i mindre mängder, men på olika adresser inom samma bostadsområde.

Flera anteckningar per dag

– Om regelverket ska följas till punkt och pricka innebär det att en anteckning som transportör måste göras för varje förflyttning som är längre än ”två byggnader”, säger Patrizia Finessi.

Då ska en anteckning göras som transportör, ett transportdokument ska upprättas, samt rapporteras till avfallsregistret för varje adress där avfallet uppstår. Under en arbetsdag kan det betyda flera anteckningar per dag.

– Det kan vara ett batteri som byts i ett verktyg på en adress, en lägenhet där kyl och frys är trasiga och ska kasseras, ett par trasiga lysrör som byts i ett trapphus, rester av fogmassa och några slattar färg som är kvar efter en övermålning i källaren, berättar Patrizia Finessi.

En annan utmaning är att El-Kretsen kräver att bostadsföretaget ska fylla i ett avlämnarintyg för att få lämna på ÅVC eller hos en insamlare.

– Avlämnarintyg är inte ett legalt begrepp, och innehåller samma information som en anteckning, men ska lämnas i det format som El-Kretsen tagit fram, säger Patrizia Finessi.

Uppdaterad vägledning

För att hjälpa bostadsföretag att hantera dessa nya regler och krav har Sveriges Allmännytta tagit fram en ny version av Vägledning för rapportering av farligt avfall, som presenteras på ett webbinarium den 11 september. I vägledningen tolkas kraven utifrån ett bostadsföretags arbetssätt. Vägledningen kan användas för att fram rutiner och som ett stöd i dialogen med tillsynsmyndigheten i kommunen för att komma överens om hur reglerna kan tillämpas lokalt.

– Det är väldigt viktigt att ha en dialog med tillsynsmyndigheten i kommunen för att komma fram till ett arbetssätt som fungerar och inte är ett hinder i arbetet. Exempelvis att förflyttningar inom ett bostadsområde inte ska räknas som transporter som kräver anteckning/transportdokument och rapportering. Det borde räcka med att rapportera som avfallsproducent när det farliga avfallet lämnar bostadsområdet och verksamheten. Det viktiga är att intentionerna med lagstiftningen följs – att se till att det farliga avfallet går att spåra, säger Patrizia Finessi.

Applikation som underlättar

Sveriges Allmännytta har dessutom tagit fram en applikation för att underlätta processen med anteckningsskyldighet, transportdokument och rapportering. Applikationen sparar företagets bakgrundsinformation, vilket minimerar manuell inmatning och sparar värdefull tid. Anteckningar, transportdokument och rapportering kan hanteras i en och samma dokumentation, som även sparas och hanteras direkt i appen.