– Vi har börjat fördjupa oss i svaren för att få mer information om vad som ligger bakom. Under våren genomförde vi intervjuer med flera företag om hur de arbetar med kemikaliehantering i förvaltningen samt deras arbete med delningstjänster, berättar Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.  

Analysen visade att det finns ett behov av ökat stöd inom kemikaliehantering och substitution (processen att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga alternativ). Inom området delningstjänster finns det mycket kvar att göra – oftast genomför företagen insatser inom enstaka bostadsområden i stället för att integrera det i hela beståndet.  

– I årets enkät inkluderade vi även tillfälliga frågor om rapportering av farligt avfall till avfallregistret och frågor som rör avfallshantering för lokala hyresgäster. Vi kommer att fördjupa vår analys under året för få mer kunskap om bostadsföretagens arbetssätt och utmaningar inom detta område, säger Patrizia Finessi. 

Flertalet av bostadsföretagen anlitar ombud för rapportering av farligt avfall från den egna verksamheten till avfallsregistret. En tredjedel rapporterar själva via Naturvårdsverkets e-tjänst. Övriga företag använder sig av andra tjänster/system, bland annat Sveriges Allmännyttas applikation för farligt avfall. 

Bostadsföretagen är fortsatt starka i avfallsfrågor 

Källsorteringsmöjligheten för hushållen är väl utbyggd. Sorteringen av matavfall byggs ut i takt med att kommunerna erbjuder sortering. Trots att kommunerna ska erbjuda sortering av matavfall från januari 2024 kommer inte alla kommuner att hinna bygga ut insamlingen av matavfall. I årets enkät anger 88 procent av företagen att matavfall sorteras ut.  

Insamlingen av förpackningar går över till kommunalt ansvar från 1 januari 2024. Kommunerna har på sig till år 2027 att bygga ut den fastighetsnära insamling. Även här är bostadsföretagen starka – pappersförpackningar sorteras i 89 procent av företagen.  

– Återbruk ligger fortfarande på en låg nivå och tre av fyra bolag erbjuder ingen insamling av återbruk, säger Patrizia Finessi. 

Samlokaliserad insamling av förpackningar 

Årets enkät inkluderade en extra fråga om hur vanligt det är att lokalhyresgäster sorterar sina förpackningar i samma miljörum som bostadshyresgäster. 22 procent av bostadsföretagen anger att lokalhyresgäster alltid delar miljörum med bostadshyresgäster.  

– Här gäller det att vara uppmärksam, varnar Patrizia Finessi. Från år 2024 får kommunen ersättning om lokalhyresgäster lämnar förpackningar tillsammans med bostadshyresgäster, men då måste lokalhyresgästerna anmäla detta till kommunen. Om det inte har anmälts och kommunen inte tagit höjd för att även lokalhyresgäster lämnar avfall där, finns risk att era kostnader ökar, eftersom volymen i dessa samlokaliserade miljörum kommer att ha högre volymer förpackningar jämfört med normalhushållet.  

Laddpunkter i hyresavtalen 

I enkäten framkommer också att 68 procent av företagen erbjuder laddpunkter i hyresavtalen.  

– Vi står inför en omfattande elektrifiering av transporter. Att möjliggöra laddning vid hemmet och under natten är en avgörande pusselbit för att klara omställningen. Det är också den laddningen som är bäst för vårt elsystem, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta. 

Snabbstatistik ur miljörapporten

Miljöstyrning

Ledningssystem

Miljöledningssystemet ISO 14001

15 %

Diplomering, Svensk Miljöbas 7 %

Hushållens avfall

Hyresgästernas tillgång till källsortering

Matavfall 88%
Returpapper 89%
Glas och metall 83%
Flytande matfett 10 %
Textilier 19%

Delningstjänster

Bilpool för personal 29%
Bilpool för hyresgäster 15%
Cykelverkstad för hyresgäster 11%