Enkäten är en del i ”Mobilitetsprojektet” som ska synliggöra ekologiska, ekonomiska och samhälleliga vinster med ett mer effektivt användande av parkeringsytor och befintliga fordon. Projektet ska också understödja elektrifieringen av transporter och samhällsfunktioner.

– Det syftar till att visualisera hur det verkligen ser ut; hur parkeringar används idag men framför allt hur dessa ytor kan användas mer effektivt i framtiden. Därtill är en viktig del att bidra till framtidens fossilfria mobilitet, det vill säga möjliggöra användandet av elfordon i större utsträckning, säger Carl Ståhle, projektansvarig på Sveriges Allmännytta.

Viktigt att många bidrar

Mobilitetsprojektet ska också främja utbyggnaden av laddinfrastruktur i nära anslutning till medlemsbolagens fastigheter och kartlägga hyresgästers behov av mobilitet framåt. Den 6 april skickar Sveriges Allmännytta ut enkäten.

– Vi vill poängtera betydelsen av att så många som möjligt fyller i den. Detta för att vi ska få en så rättvisande bild som möjligt över parkeringsbeståndet hos våra medlemsbolag, säger Carl Ståhle.

Från p-norm till mobilitetsnorm

– Vi vill kunna stötta medlemsbolagen framåt i hur de utvecklar bättre mobilitet för sina hyresgäster genom att gå från parkeringsnorm till mobilitetsnorm i befintligt bestånd. Det handlar i slutändan att främja energiomställningen och uppnå en mer effektiv samhällsplanering, tillägger han.

Enkäten är en del av Allmännyttans mobilitetsprojekt, som stöttas av Energimyndigheten i syfte att uppnå ett transporteffektivt samhälle.

Kort om enkäten

Enkäten skickas ut den 6 april, med sista svarsdatum den 23 april. Därefter gås den igenom av forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, inom ramen för projektet. Dessa data ska sedan ge underlag för en digital plattform och för framtagandet av olika mobilitetsstrategier som allmännyttan ska kunna applicera i befintligt bestånd. Kunskapen kommer att delas genom projektets kanaler, med allmännyttan som primär målgrupp.

Kort om mobilitetsprojektet

  • Det ska utveckla en parkerings- och mobilitetsstrategi som effektiviserar användningen av parkeringsytor och skapar en bättre och mer resurseffektiv mobilitet inom allmännyttan.
  • Det ska skapa en digital plattform för att erbjuda resurseffektiva och attraktiva mobilitetslösningar med redan befintliga resurser för allmännyttans hyresgäster.
  • Det sträcker sig över tre år med delmål för varje år. Projektet startade i oktober 2019 och sträcker sig fram till sommaren 2022.