Med anledning av förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt nya föreskrifter och allmänna råd från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme) har de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme reviderats. Detta innebär i sin tur att respektive fjärrvärmebolag behöver ändra sina avtalsvillkor.

– Översynen har utförts inom ramen för parternas samarbete i Värmemarknadskommittén, som också fastställt dessa nya allmänna avtalsvillkor, säger Magnus Ulaner, klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Översynen har i huvudsak varit inriktad på att harmoniera avtalsvillkoren med de aktuella lag- och föreskriftsförändringarna. I den mån översynen har uppdagat punkter i villkoren som parterna gemensamt har bedömt vara i behov av förtydligande eller ändringar har villkoren också omarbetats i dessa delar.

Läs de allmänna avtalsvillkoren i sin helhet här.

I detta dokument redogörs för de ändringar och tillägg som gjorts. Förändringar har markerats med fetstil.

Kort om Värmemarknadskommittén
Värmemarknadskommittén, VMK, består av representanter från Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Energiföretagen Sverige och några fjärrvärmebolag. Kommitténs uppgift är komma överens om de allmänna avtalsvillkoren och metoder för miljövärdering av fjärrvärme som kan användas i kundernas klimatrapportering. Läs mer här.