Enligt förslaget ska stöd få ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de åtgärder som stödet avser.

Förslaget riktar sig till kommuner och andra fastighetsägare, såsom kommunala och privata bostadsföretag. Stöd får även ges till någon annan, om kommunen eller fastighetsägaren har gett sitt tillstånd till att åtgärderna genomförs.

Allmänt tillgängliga platser

Stödet ska avse åtgärder på platser som är allmänt tillgängliga utan krav på någon särskild motprestation. Främst avses allmänna platser, som till exempel parker eller torg, men enligt förslaget kan stöd även ges till åtgärder på andra platser om kravet på tillgänglighet är uppfyllt. Stöd får inte ges för åtgärder med en totalkostnad som är mindre än 500 000 kronor.

Boverket ska enligt förslaget administrera och besluta om stödet.

På remiss

Sveriges Allmännytta är en av remissinstanserna till förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till finansdepartementet senast den 1 oktober 2020.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.