Elsäkerhetsverket genomför varje år ett antal tematiska projekt, där de tittar på
elanläggningar, elinstallationsföretag och innehavare av anläggningar utifrån olika
områden och tillämpningar. Detta för att främja elsäkerheten i Sverige.

– I år kommer ett projekt att handla om allmännyttiga bostadsföretag. Fram till i höst
har Elsäkerhetsverket därför planerat att göra platsbesök och inspektioner hos ett
antal medlemsföretag, berättar Tomas Lostin, projektledare på Elsäkerhetsverket.

Myndigheten kommer att titta närmare på efterlevnaden av föreskrifterna ELSÄK-FS
2022:3. Av dessa framgår att alla innehavare har ett ansvar att fortlöpande
kontrollera sin elanläggning och sin elektriska utrustning för att skydda mot skador
på person och egendom. Det finns även krav på att fastställa rutiner för den
fortlöpande kontrollen och att dessa ska dokumenteras.

– Målet är att alla hyresvärdar inom allmännyttan ska känna
till reglerna för fortlöpande kontroll av elanläggningar och att de ska ha
dokumenterade rutiner på plats som också efterlevs, säger Tomas Lostin.

Elsäkerhetsverket kommer att besöka både större och mindre företag. Förutom
att titta på de enskilda företagen så kommer de också göra jämförelser mellan större
och mindre företag för att se om det finns någon skillnad i regelefterlevnaden av
kravet på fortlöpande kontroll.

Efter avslutat projekt återkopplar myndigheten resultaten direkt till respektive företag.

Här kan ni läsa mer om kraven på fortlöpande kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3